SEI valiti maailma mõjukamate keskkonnapoliitika mõttekodade hulka

06.02.2018
Viiendat aastat järjest valiti Stockholmi Keskkonnainsituut (SEI) keskkonnapoliitikaga tegelevate mõttekodade järjestuse tippu, olles sel aastal reitingus teisel kohal.

SEI Tallinn tähistas 25. tegevusaastat

09.01.2018
SEI Tallinn tähistas oma 25 sünnipäeva seminariga, mis toimus 9. jaanuaril.

Liikmesriikide kogemus aitab edendada Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi Eestis

22.12.2017
Viimasel ajal on huvi Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamise vastu Eesti ettevõtetes vähenenud. Samas on mitmetes liikmesriikides palju häid EMAS rakendamisega seotud näiteid, mis põhinevad riiklikel regulatiivsetel ja toetusmeetmetel. Nüüd on ka Eestil võimalus nendest kogemustest kasu saada.

SEI Tallinn hindas Eestisse kavandatava puratehase olelusringipõhise süsiniku jalajälge

11.12.2017
Uuringus hinnati Eestisse kavandatava puidurafineerimistehase süsiniku jalajälge, mis omakorda võimaldab mõista tehase panust Eesti kliimaeesmärkide saavutamisse. Uuringus lähtuti rahvusvahelisest puidu- ja paberitööstuse süsiniku jalajälje metoodikast.

Rohealad ja nende mõju inimeste heaolule

24.11.2017
Rohelisel linnaruumi ja töökeskkonnal võib olla positiivne mõju nii töötajate heaolule kui ettevõtete käibele. Teemat avab Steve Cinderby SEI Yorgi keskusest.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.