SEI Tallinn hindas Eestisse kavandatava puratehase olelusringipõhise süsiniku jalajälge

11.12.2017
Uuringus hinnati Eestisse kavandatava puidurafineerimistehase süsiniku jalajälge, mis omakorda võimaldab määratleda tehase panust Eesti kliimaeesmärkide saavutamisse.

Rohealad ja nende mõju inimeste heaolule

24.11.2017
Rohelisel linnaruumi ja töökeskkonnal võib olla positiivne mõju nii töötajate heaolule kui ettevõtete käibele. Teemat avab Steve Cinderby SEI Yorgi keskusest.

Kompromissid arengu ja looduskatastroofide ohu vähendamise vahel

20.10.2017
Ühiskonna arengu suundumused, nagu näiteks linnade ja taristu kasv, võivad muuta ühiskonna haavatavamaks looduskatastroofide, sealhulgas tormide ja üleujutuste, suhtes.

Linnad kui inspiratsiooniallikas – muljeid linnafestivalilt URBACT

11.10.2017
Muljeid ja ohtralt inspireerivaid näiteid edukatest projekidest Euroopa linnades jagab SEI Tallinna praktikant Kaidi Kaaret, kes osales Tallinnas toimunud linnafestivalilt URBACT.

SEI Tallinn värbab vanemeksperdi

07.10.2017
SEI Tallinn otsib oma meeskonda andmetöötluse ja modelleerimise valdkonna vanemeksperti. Kandideerimise tähtaeg 29. oktoober.

Kohalike valimiste keskkonnalubaduste keskmes on ühistransport, jalgrattateed ja rohealad, kuid autostumist ei piirata

22.09.2017
KOV valimisplatvormide keskkonnalubaduste võrdlus näitas, et suurimat tähelepanu on lubadustes pööratud linnaliiklusele, eriti ühistranspordi ja kergliikluse teemadele ning rohealadele. Samas jääb valmislubadustes puudu integreeritud lähenemisest, mis keskkonateemad ühte tervikusse seoks.

Sügavkülmutamine on hea nipp toidu raiskamise vastu

22.08.2017
SEI Tallinna uuringust eestlaste toidutarbimise kohta selgus, et eestlane püüab toidu raiskamist vältida eelkõige õigete toidukoguste planeerimisega. Vähem mõeldakse sellele, kuidas toitu paremini säilitada ka järgmisteks toidukordadeks ja kuidas näiteks toidu sügavkülmutamine võiks siin abiks olla.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduse programm tegeleb rohelise mõtteviisi propageerimisega era- ning avalikus sektoris, kus eesmärgiks on keskkonnakorralduslike meetodite kasutuselevõtt. Samuti toetatakse valitsusasutusi jätkusuutliku tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAP mudel). Taastuvenergia laiema kasutusvõimaluse analüüs.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide koostamisel ja elluviimisel, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine.