Võrgustikud

SEI Tallinn on Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) keskuste võrgustikus alates 1992. aastast.

SEI peakorter asub asutamisest alates 1989. aastal Stockholmis, Rootsis. Ülejäänud SEI keskused asuvad Inglismaal Yorgis ja Oxfordis, Ameerika Ühendriikides Bostonis ning allüksused Seattle’is ja Californias, Aasias Bangkokis (Tais) ning Aafrikas Nairobis (Keenias).

SEI uurimus- ja analüüsitööle on antud kõrge hinnang ning kolmandat aastat järjest on SEI-d tunnustatud kui mõjukuselt teist mõttekoda maailmas keskkonna ja arengu valdkonnas (Go to Think Tank Index 2016).

 

Teadusvõrgustikud


LIAISE - Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise
(2009-2014 EL 7RP) – võrgustiku liikmed analüüsivad ja arendavad EL ja liikmesriikide poliitikate, programmide ja seadusandluse mõju hindamise (Impact Assessment) meetodeid ja vahendeid. EL tippkeskuste võrgustik, mis hõlmab 15 tipp-teaduskeskust üheksast EL liikmesriigist.

BalticSTERN - the Baltic Systems Tools for Ecological-economic Evaluation: a Research Network (Läänemere süsteemide ökoloogilis-ökonoomilise hindamise töövahendite alane teadusvõrgustik)

BalticSTERN on rahvusvaheliste uuringute võrgustik, mille eesmärgiks on Läänemere keskkonnaprobleemide lahendamisele kaasa aitamine kulu-tulu analüüside ja kulutõhusate poliitikameetmete ning -vahendite edendamise abil. BalticSTERN seob ökosüsteemiteenuste muutused inimeste heaolu muutustega, mis näitab puhtama merekeskkonna kasu inimestele.

 

Ühiskondlikud võrgustikud

 
SEI Tallinn on EKO - Eesti Keskkonnaühenduste Koja asutajaliige ja osaleb selle töös, sh õigusaktide eelnõude koostamisel, planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetluste jälgimisel, nõuandvate komisjonide ja töörühmade töös jms. 
 

 

EKJA - Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon -


SEI Tallinn on EKJA asutajaliige ja sekretariaadi ülesannete täitja.

 

 

ENDURANCE - Euroopa linnade säästva liikuvuse planeerimise võrgustik (European SUMP-network) - SEI Tallinn on võrgustiku kontakt Eestis. 

 

 

INEM - Rahvusvaheline keskkonnajuhtimise võrgustik (International Network for Environmental Management) - SEI Tallinn on võrgustiku liige.

 

TAI - Juurdepääsu initsiatiivi võrgustik (The Access Initiative) on globaalne võrgustik, mille eesmärk on Rio Deklaratsiooni põhimõtete – juurdepääs keskkonnainfole, keskkonnaotsuste tegemisele ja neis asjus kohtu poole pöördumisele – edendamine. SEI Tallinn on võrgustiku partner. 

 

Transport & Environment  missiooniks on edendada säästval arengul põhineva transpordipoliitika põhimõtteid nii Euroopa Liidu kui ka laiemalt rahvusvahelisel tasendil. SEI Tallinn on Transport & Environment toetajaliige.