Projektid

Tagamõisa kaitsekorralduskava rakendamine

 

Projekti eesmärk oli Tagamõisa hoiuala kaitsekorralduskava 1. etapi tegevuste elluviimisele kaasaaitamine.

Tegevused:
1) Kohaliku tuumikrühma moodustamine
2) Kohaliku elanike teavitamine ja kaasamine kaitsekorralduskava rakendamisse
3) Teavitamine Natura 2000 võrgustikust
4) Rekreatsiooni ja turismi korraldamisele kaasaaitamine
5) Pool-looduslike koosluste majandamisele kaasaaitamine