Projektid

FP6 ALARM – Bioloogilist mitmekesisust mõjutavate keskkonnariskide hindamine

 

 

Projekti nr: COCE-CT-2003-506675
Projektitüüp: Integreeritud projekt (Integrated project)
Teemavaldkond: Säästev areng, globaalsed muutused ja ökosüsteemid
Prioriteetsusvaldkond: "6"
Projekti eelarve: 18 mln EUR, millest Euroopa Komisjon kattis 14 mln EUR
Projekti kestus: 5 aastat
Projekti algus ja lõpp: 1.02.2004–1.02.2009

Projektis osales 54 partnerit, kellest kaks olid Eestist (SEI-Tallinn ja TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut).


Projekti ülesanded:

• töötada välja bioloogilise mitmekesisuse, maismaa ja magevee ökosüsteemide riskide hindamise metoodika, protseduurid ja informatsioonisüsteemid. Riskid, mida käsitletakse: inimtekkeliselt põhjustatud või kõrgendatud riskid (kliimamuutus, keskkonnaohtlikud kemikaalid, bioinvasioon jm);

• töötada välja bioloogilist mitmekesisust mõjutavate sotsiaal-majanduslike riskide indikaatorid. Jälgida riskide leevendamisele suunatud poliitikate rakendamist;

• luua teadusvõrgustik keskkonnamõju, bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemide ruumiliste ja ajaliste muudatuste terviklikuks uurimiseks.


Projekt koosnes järgmistest töödest:

 1. Alusuuringud neljas moodulis:
  * kliimamuutused
  * keskkonnaohtlikud kemikaalid
  * bioinvasioon
  * tolmeldajate vähenemine
 2. Meetodite testimine ja protseduuride väljatöötamine (RTD/innovatsioonitegevus)
 3. Tulemuste ja arvutiprogrammi tutvustamine ja levitamine (innovatsioonitegevus)


SEI-Tallinn osales sotsiaal-majanduslike uuringute mooduli töös, mis integreeris nelja alusuuringute moodulit.
SEI-Tallinna vastutusalaks olid tolmeldajate arvukuse ja nende liigilise mitmekesisuse vähenemisest tingitud tagajärgede analüüsimine Euroopa Liidu tasandil. Töö tulemuseks on soovituste esitamine põllumajanduse, looduskaitse jt valdkondade poliitikate kujundajatele, mis arvestaksid enam tolmeldajate elupaiga nõudlusi ja seeläbi peataksid nende arvukuse ja liigilise mitmekesisuse vähenemise.

Tolmeldajate tähtsusest annab tunnistust see, et:
· 80% looduslikest taimeliikidest on putuktolmlejad,
· 84% EL-s kasvatavatest põllukultuuridest on putuktolmeldajad.

Samas on tolmeldajate arvukus vähenenud ja liigiline koosseis on vaesustunud. Sellele viitab 1999. a. FAO initsiatiivil vastu võetud São Paulo deklaratsioon tolmeldajate kaitseks.


Sotsiaal-majandusliku (SE) mooduli tegevused:

• Bioloogilist mitmekesisust mõjutavate sotsiaal-majanduslike riskide väljaselgitamine ja stsenaariumite koostamine (poliitikatrendide analüüs)
• Poliitikate mõju hindamine
• Indikaatorite ja poliitikate integreerimise strateegiate väljatöötamine

 

Tulemused on kokku võetud järgmistes publikatsioonides:

Settele, J. et al. (eds.) Atlas of Biodiversity Risk. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers.

Rodriguez-Labajos, B. et al. 2009. Assessing Biodiversity Risks with Socio-economic Methdos: The ALARM Experience. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers.

Kuldna, P., Peterson, K., Poltimäe, H., Luig, J. 2009. An application of DPSIR framework to identify issues of pollinator loss. Ecological Economics, 69(1): 32-42.

Briefing Sheet No 17: Trends of agricultural land use changes in EU new member states and impacts on pollinators on micro level (Dets. 2008)

 


SE mooduli partnerid:

UFZ: Joachim Spangenberg, mooduli juht

SERI: Ines Omann, Jill Jäeger

UAB: Joan Martinez Allier, Rosa Binimelis, Beatriz Rodriguez-Labajos

FLACSO: Iliana Monterroso

UVSQ: Martin O´Connor, Laura Maxim, Jean Marc Douguet

SEIT: Kaja Peterson, Piret Kuldna, Meelis Uustal, Helen Poltimäe


 

Seminarid, koosolekud, konverentsid:

10.-12.11.2008 Projekti konsultatiivfoorum Brüsselis, SE mooduli tulemuste esitlus ja arutelu

15.-19.09.2008 SE mooduli sessioon EURECO konverentsil Leipzigis

17.-19.06. 2008 Konverents “Using Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental Measures” Pärnus, stendiettekanded maakasutuse mõjust bioloogilisele mitmekesisusele (Piret Kuldna, Meelis Uustal, Kaja Peterson)

29.05.2008 Projekti tulemusi tutvustav seminar Tartus. Päevakava

14.-18.01.2008 Projekti aastakoosolek Sevillas

16.05.2007 SE mooduli töökoosolek Viinis

14-15.05.2007 Projekti konsultatiivfoorum Viinis

22.-26.01.2007 Projekti aastakoosolek Ateenas

10.11.2006 Seminar "Tolmeldajate mitmekesisust mõjutavad poliitikad" Tartus. Päevakava