Projektid

HERMES II - Health-Environment-Risk Managers Educational Support

 

Ettevõtted peavad suutma sammu pidada kiirelt uuenevate keskkonnanõuetega ning tulema toime piirangutega õigusloomes. Selleks et püsida konkurentsivõimelisena, on ülimalt tähtis, et ettevõtted teaksid, millised keskkonnakorralduslikud võimalused ja õigused neile avanevad. Kui suured rahvusvahelised ettevõtted saavad mitmekülgset koolitust kallitelt konsultantfirmadelt või ülikoolidelt, siis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) ei saa seda tihtipeale endale lubada. Samal ajal kui Euroopa Liidus nõutakse keskkonnakaitse eesmärgil pidevat keskkonnaõigusloome karmistamist, ei panda pahatihti piisavalt rõhku ettevõtete abistamisele parimate võimalike lahenduste otsimisel. Kahjuks kannatavad selle all peamiselt uued liikmesriigid ja VKE-d.
 
2005. aasta novembris algas Euroopa Liidu Leonardo da Vinci programmi rahastatav rahvusvaheline projekt HERMES II (Health-Environment-Risk Managers Educational Support), mille eesmärk on aidata kaasa ettevõtete ja huvigruppide keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Projekti läbiviija Eestis on SEI-Tallinn ning partnerid Poola, Tšehhi, Läti, Leedu ja Iirimaa organisatsioonid. Projekt kestab 2007. aasta lõpuni.
 
Projekti eesmärgini jõudmiseks viiakse läbi neli olulist tegevust: luuakse internetiportaal, kord kvartalis antakse välja keskkonnajuhtimisalast teabelehte, koostatakse internetipõhine e-õppe programm ning levitatakse keskkonnajuhtimisalast infot kõigile huvirühmadele kogu projekti jooksul. Ettevõtteid on vaja pidevalt teavitada ja keskkonnaalase teabega kursis hoida.
 
Projekti sihtgrupp on ettevõtted, eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Suur osa projekti tulemustest võib osutuda kasulikuks nii ametnikele, üliõpilastele kui ka tööotsijaile, kes soovivad end tööturul konkureerimise eesmärgil harida. Traditsioonilise haridussüsteemi kitsaskohad täiendõppe puhul on nt aja- ja ressursinappus ning distants õpiasutusest. Ettevõtete töötajad on sageli hõivatud oma igapäevatööga ning vajavad täiendõppeks ja teabe kättesaamiseks paindlikumaid mooduseid. HERMES II projekt püüab oma tegevuses neid kitsaskohti leevendada.
 
Projekti tegevuste ja tulemuste pidev levitamine loob eelduse keskkonnajuhtimisalaste teadmiste paranemiseks ettevõtetes ja kogu ühiskonnas ning aitab keskkonnaküsimustega edukamalt hakkama saada. Projekti edukuse mõõt on portaali pidevalt kasutajate arv ning e-õppe programmi läbinud täiendõppurite rahulolu.
     
Leedu portaal EKOnet.lt »
Poola portaal eko-net.pl »
Läti portaal Virums.lv »
Tšehhi portaal eko-net.cir.cz »
Iiri portaal eco-net »