Projektid

From Waste to Traffic Fuel - Jäätmed mootorikütuseks (W-FUEL)

 


 

Projekti kestus: 32 kuud
Projekti algus: 01.09.2009
Projekti lõpp: 30.04.2012

Projekti juhtpartner: Soome Põllumajandusuuringute Instituut – MTT Agrifood Research / MTT Technology Research (www.mtt.fi)

Projekti partnerid:
• Helsingi Keskkonnateenistuse Amet – Helsinki Region Environmental Services Authority, HSY (www.hsy.fi);
• Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituut, TTÜ STI
(http://www2.ttu.ee/soojustehnika-instituut);
• SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI-T
(www.seit.ee).

Eesti-poolsed täiendavad partnerid:
• EV Keskkonnaministeerium
• Tallinna Keskkonnaamet
• Lääne-Viru Maavalitsus
• Baltic Biogas OÜ
• OÜ Mõnus Minek
• AS Terts
• Saare Maavalitsus


Biogaasi tootmine orgaanilistest jäätmetest on nii Eestis kui Soomes veel väga vähene, kuigi see keskkonnahoidlik tehnoloogia võimaldab valmistada kvaliteetset mootorikütust, mida omakorda saab kasutada mitmesugustel eesmärkidel – näiteks busside või prügiveoautode kütusena kohalikus transpordis, elektri ja soojuse koostootmiseks gaasimootorites jne. Kohalike omavalitsuste jäätme- ja reoveekäitlusettevõtted on huvitatud biogaasi tootmise arendamisest.


Projekti eesmärgid:

• uurida võimalusi jäätmete vähendamiseks;
• arendada biogaasi tootmist biolagunevatest tööstuslikest ja olmejäätmetest ning reoveesetetest, samuti sõnnikust ja rohtsest biomassist;
• edendada biogaasi kasutamist mootorikütusena;
• suurendada koostöövõrgustikke kohalike omavalitsuse ja muude ettevõtete vahel nii Eesti ja Soome siseselt kui riikidevaheliselt ülalmainitud kolmes valdkonnas;
• täiendada ja levitada teadmisi keskkonnaalastest ja majanduslikest eelistest biogaasi kasutamisel – eeskätt transpordikütusena, aga ka muudel eesmärkidel.Projekti tööetapid:

Projekt W-FUEL on jaotatud viide tööetappi (work package – WP):
• WP1: projektijuhtimine, finantskorraldus, tulemuste avalikustamine (teabelevi);
• WP2: biolagunevate jäätmete ja reoveesetete tekke vältimine;
• WP3: biogaasi tootmine;
• WP4: biogaasi kasutamine mootorikütusena;
• WP5: eelnevates etappides koostatud tegevuskavade efektiivsuse keskkonnaalane ja regionaalmajanduslik hindamine.

Projekti pilootaladeks on valitud kaks maakonda Eestis (Harju- ja Lääne-Virumaa) ning neli piirkonda Lõuna-Soomes. Projekti partnerid kaardistavad biolagunevate jäätmete kogused, annavad soovitusi keskkonnahoidliku biogaasi kasutamiseks mootorikütusena, koostatakse kahe biogaasijaama tasuvusuuringud ning valmistatakse ette biojäätmete ja reoveesetete koguste vähendamise ja taaskasutamise kavad.
 

Projekti kodulehekülg eesti, soome, ja inglise keeles esitab lähemalt kogu tööga seonduvat teavet.

Uudiskirjad

Projekti töö käigust annavad regulaarselt ülevaate uudiskirjad, mis esitavad nii jooksvaid sündmusi kui ka faktipõhiseid materjale.

 

Projekti tutvustav video Cancun´is, Mehhikos XVI ülemaailmsel kliimamuutuste kongressil.Projekt kuulub Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007-2013 Lõuna-Soome–Eesti alamprogrammi. Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF), 15% katab projektipartnerite kaasfinantseerimine.