Projektid

From Waste to Traffic Fuel – Jäätmed mootorikütuseks (W-FUEL)

 

Projekti kestus: 32 kuud

Projekti algus: 01.09.2009
Projekti lõpp: 30.04.2012

Juhtpartner: Soome Põllumajandusuuringute Instituut – MTT Agrifood Research / MTT Technology Research (www.mtt.fi)

Partnerid:
• Helsingi Keskkonnateenistuse Amet – Helsinki Region Environmental Services Authority, HSY (www.hsy.fi);
• Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituut, TTÜ STI
(http://www2.ttu.ee/soojustehnika-instituut);
• SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Eesti-poolsed täiendavad partnerid:
• Keskkonnaministeerium
• Tallinna Keskkonnaamet
• Lääne-Viru Maavalitsus
• Baltic Biogas OÜ
• OÜ Mõnus Minek
• AS Terts
• Saare Maavalitsus


Biogaasi tootmine orgaanilistest jäätmetest on nii Eestis kui Soomes veel väga vähene, kuigi see keskkonnahoidlik tehnoloogia võimaldab valmistada kvaliteetset mootorikütust, mida omakorda saab kasutada mitmesugustel eesmärkidel – näiteks busside või prügiveoautode kütusena kohalikus transpordis, elektri ja soojuse koostootmiseks gaasimootorites jne. Kohalike omavalitsuste jäätme- ja reoveekäitlusettevõtted on huvitatud biogaasi tootmise arendamisest.


Projekti eesmärgid:

• uurida jäätmete vähendamise võimalusi;
• arendada biogaasi tootmist biolagunevatest tööstuslikest ja olmejäätmetest ning reoveesetetest, samuti sõnnikust ja rohtsest biomassist;
• edendada biogaasi kasutamist mootorikütusena;
• laiendada koostöövõrgustikke kohalike omavalitsuse ja muude ettevõtete vahel nii Eesti ja Soome siseselt kui riikidevaheliselt ülalmainitud kolmes valdkonnas;
• täiendada ja levitada teadmisi keskkonnaalastest ja majanduslikest eelistest biogaasi kasutamisel – eeskätt transpordikütusena, aga ka muudel eesmärkidel.Projekti tööetapid:

Projekt W-FUEL jaotati viide tööetappi (work package – WP):
• WP1: projektijuhtimine, finantskorraldus, tulemuste avalikustamine (teabelevi);
• WP2: biolagunevate jäätmete ja reoveesetete tekke vältimine;
• WP3: biogaasi tootmine;
• WP4: biogaasi kasutamine mootorikütusena;
• WP5: eelnevates etappides koostatud tegevuskavade efektiivsuse keskkonnaalane ja regionaalmajanduslik hindamine.

Projekti pilootaladeks valiti kaks maakonda Eestis (Harju- ja Lääne-Virumaa) ning neli piirkonda Lõuna-Soomes. Projekti partnerid selgitasid välja biolagunevate jäätmete kogused, andsid soovitusi keskkonnahoidliku biogaasi kasutamiseks mootorikütusena, koostasid kahe biogaasijaama tasuvusuuringud ning valmistasid ette biojäätmete ja reoveesetete koguste vähendamise ja taaskasutamise kavad.
 

Projekti kodulehekülg eesti, soome, ja inglise keeles.

Uudiskirjad

Projekti töö käigust andsid regulaarselt ülevaate uudiskirjad, mis esitavad nii jooksvaid sündmusi kui ka faktipõhiseid materjale.

 

Projekti tutvustav video Cancun´is, Mehhikos XVI ülemaailmsel kliimamuutuste kongressil.Projekt kuulub Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi 2007-2013 Lõuna-Soome – Eesti alamprogrammi. Projekti rahastas 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF), 15% kattis projektipartnerite kaasfinantseerimine.