Projektid

FP6 Biofuel Cities – Biokütuseid kasutavate linnade Euroopa Partnerlus

 

    
 

Biofuel Cities projekti eesmärk oli käivitada transpordis biokütuseid kasutavate linnade Euroopa Partnerlus (www.biofuel-cities.eu) - portaal ja foorum, kus:

- kohalikel omavalitsustel, biokütuste tootjatel, tarbijatel, teadlastel, poliitikutel, standardite väljatöötajatel, kodanikuühendustel ja meediaesindajatel on võimalik vahetada biokütustealaseid teadmisi ja kogemusi, leida partnereid ja arendada koostööprojekte;

- tutvustatakse biokütuste teadus-, arendus- ja näidisprojektide tulemusi ning säästva transpordi poliitikaid;

- teavitatakse huvilisi biokütuseteemalistest teadusuudistest, üritustest, trükistest, strateegiatest, tegevuskavadest, tehnoloogiatest jms.


Taust:

10. jaanuaril 2007 andis Euroopa Komisjon välja teatise "Euroopa energiapoliitika", milles sisalduvad ettepanekud energia- ja kliimakaitsestrateegia elluviimiseks näevad muuhulgas ette Euroopa Liidus tarbitavas sõidukikütuses biokütuste osakaalu suurendamist vähemalt 10%-ni aastaks 2020.

Euroopa transpordisüsteem on praegu peaaegu täielikult sõltuv naftast – vähenevast loodusvarast, mida suures osas imporditakse ebastabiilsetelt turgudelt. Sõltuvuse vähendamise eelduseks on kasutatavate energiaallikate mitmekesistamine.

Transpordisektor on ka kõige kiiremini kasvav kasvuhoonegaaside emissiooni allikas. Naftatoodete ainsaks reaalseks aseaineks transpordis on praegu biokütused, mida on suures mahus saadaval ning mis võimaldavad perspektiivis kasvuhoonegaaside teket selles sektoris oluliselt piirata.

Samas on palju biokütustega seotud küsimusi veel lahendamata, näiteks biokütuste tooraine kasvatamise mõju maakasutusele ja toiduteraviljahindadele ning geneetiliselt muundatud organismide kasutamine biokütuste tootmisel. Sõidukikütuse kasvava nõudlusega kaasneb oht metsade ja teiste ökosüsteemide muutmiseks põllumaaks või istandusteks, millega põhjustatakse suurema hulga süsiniku vabanemist taimestikust ja mullast kui biokütuste kasutamisega süsihappegaasi heitkoguseid kokku hoitaks.

Seetõttu on vajalik tegeleda biokütuste rakendusuuringutega, mis hindaksid nende optimaalset efektiivsust, kulutõhusust ja keskkonnamõju. Biokütustest saadav kasu või kahju sõltub ka nende tootmist ja kasutamist reguleerivatest rahvusvahelistest lepetest, seadustest ja standarditest. Biofuel Cities tahab anda oma panuse aruteludesse, kuidas biokütuseid integreerida Euroopa energiaturule ja
-lahendustesse säästvat arengut toetaval viisil.


Projekti partnerid:

SenterNovem (projektijuht)
ICLEI
CLN (IPiEO)
INEM
(INEMi liikmed: B.A.U.M. Consult, SEI Tallinn, B.A.U.M. e.V., KÖVET, INEM Hellas)
Exergia
NEN
VITO


Projekti teabelehed (inglise keeles):

Biofuel Cities Quarterly No 1 [500 kB]
Teema: puhas taimeõli

Biofuel Cities Quarterly No 2 [650 kB]
Teema: biokütuste lõpptarbijad

Biofuel Cities Quarterly No 3 [629 kB]
Teema: teise põlvkonna biokütused

Biofuel Cities Quarterly No 4 [640 kB]
Teema: biokütused ja säästev areng

Biofuel Cities Quarterly No 5 [606 kB]
Teema: biokütused Kagu-Euroopa maades

Biofuel Cities Quarterly No 6 [638 kB]
Teema: jätkusuutlikud transpordisektori biokütuste hanked

Biofuel Cities Quarterly No 7 [518 kB]
Teema: biokütuste emissioon

Biofuel Cities Quarterly No 8 [694 kB]
Teema: biokütused Kesk- ja Ida-Euroopas

Biofuel Cities Quarterly No 9 [698 kB]
Teema: biogaasi tootmine ja kasutamine Baltimaades

Biofuel Cities Quarterly No 10 [700 kB]
Teema: Biofuel Cities projekti tulemused


Biofuel Cities Euroopa partnerlusega võivad ühineda kõik huvitatud (registreerimine aadressil www.biofuel-cities.eu/registration). Ühinemine annab täieliku juurdepääsu portaalis www.biofuel-cities.eu olevatele materjalidele, arutelufoorumile, eelise seminaridel ja õppereisidel osalemiseks, trükiste saamiseks jm. Partnerluses osalemine on tasuta ning ei too kaasa mingeid lisakohustusi.