Projektid

BalticClimate – Kliimamuutusest tulenevad ülesanded ja võimalused kohalikuks ja regionaalseks arenguks Läänemere riikides

 

     

Projekt „BalticClimate“ käsitles kliimamuutuse leevendamisega ja selle tagajärgedega kohanemisega seotud planeerimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Tähelepanu keskmes olid väikese ja keskmise suurusega linnad ja vallad Läänemere riikides ja sihtrühmaks nii avalik kui erasektor. 

Eestis oli projekti sihtala Harju- ja Raplamaa. Sihtaladele koostati vähendatud mõõtkavaga kliimamuutuse stsenaariumid, mille alusel hinnati kohaliku tasandi haavatavust kliimamuutuse mõjudele ja koostati tegevuskava kasvuhoonegaaside vähendamiseks ja kliimamuutusega kohanemiseks. Harju- ja Raplamaa tegevuskava keskendus elanike juurdepääsuvõimaluste parandamisele ühistranspordi ja kergliikluse parema korralduse abil, põhirõhuga Tallinna-Rapla raudteekoridoril.

Selleks tehti:

1) ühistranspordi integreerimise ja optimeerimise uuringud Edela-Harju ja Rapla raudtee suunal:

Tasuvusuuring
Kokkuvõte eesti keeles ja inglise keeles

2) Harju ja Rapla maakondade kergliikluse teemaplaneeringud:

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed"
Rapla maakonna põhikaart (2,59 MB) ja seletuskiri (menetluses)

3) Saku valla raudteejaama-kergliiklusteevõrgustiku näidisehitusprojektid:

Mudelite kirjeldus
vanale raudteetammile projekteeritud kergliiklustee asendiplaanid (1,6 MB), Kasemetsa kergliiklustee projekt (8,1 MB) ja valgustusprojekt (7,6 MB)
Vääna jõe äärse promenaadi geoalus (6,9 MB)

 

SEI roll oli koordineerida Eesti partnerite tegevusi projektis ning juhtida IKT töövahendi ja juhendmaterjalide väljatöötamist, mis võimaldab projekti tulemusi kasutada ka teistes Läänemere piirkonna linnades ja valdades.

Projekti kestus:

Oktoober 2008 – aprill 2012  

Projekti tööjaotus ja tulemused:

BalticClimate oli jaotatud viide tööetappi (work package – WP):
WP 1: Projekti juhtimine

WP 2: Projekti kommunikatsioon ja tulemuste levitamine sihtrühmadele

WP 3: Koostati juhendmaterjal, mille abil hinnata kliimamuutuse mõju ja haavatavust kohalikul tasandil:

Alberth, J., Wilk, J., Vihma, M. & Hjerpe, M. 2011. Climate Change Impact and Vulnerability Assessment. Experiences from Target Areas. Report and Online Publication of the EU Project BalticClimate.

WP 4: Töötati välja linnade ja valdade planeerimislahendused, mis aitavad kliimamuutust leevendada / kliimamuutusega kohaneda. Aluseks võeti WP 3 töö.

Koponen, H. & Kunttu, H., 2012. Experiences in Implementation Cases from the BalticClimate Target Areas. Report and Online Publication of the EU Project BalticClimate. 

Koponen, H. & Pesonen, H-L. 2012. Climate SWOT for Decision-Making in the Business Sector. Report and Online Publication of the EU Project BalticClimate. 

WP 5: Töötati välja interneti- ja DVD-põhine töövahend, et lihtsustada kliimamuutusega arvestamist kohaliku ja regionaalse tasandi arenguplaneerimises. Aluseks WP-s 3 ja 4 valminud materjalid.

www.toolkit.balticclimate.org

Eelarve:

Projekti rahastasid ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja projekti partnerid omafinantseeringuga (15–25%) kogusummas 4 440 720 EUR. Eestis toetas SEI poolt läbiviidavaid projektitegevusi Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Partnerid:

Saksamaa:
Ruumiliste Uuringute ja Planeeringute Akadeemia / Academy for Spatial Research and Planning (ARL) (Projekti koordinaator ja WP1 juhtpartner)
Lääne-Mecklenburgi Regionaalplaneerimise Assotsiatsioon / Regional Planning Association of Western Mecklenburg

Läti:
Keskkonnaprojektide ettevõte "Vides Projekti" / Environmental Projects State Ltd (WP 2 juhtpartner)
Pārgauja Vald / Municipality of Pārgauja
Līgatne Vald / Municipality of Līgatne

Rootsi:
Linköpingu Ülikooli kliimateaduse ja poliitikauuringute keskus / Centre for Climate Science and Policy Research, Linköping University (WP 3 juhtpartner)
Gävleborgi Lään / Region of Gävleborg
Gävleborgi Lääni haldusnõukogu / County Administrative Board of Gävleborg
Söderhamni Vald / Municipality of Söderhamn
Gävle Vald / Municipality of Gävle

Soome:
Kesk-Soome Regionaalnõukogu / Regional Council of Central Finland (WP 4 juhtpartner)
Jyväskylä regionaalarengu ettevõte Jykes Ltd / Jyväskylä Regional Development Company Jykes Ltd
Majandusarengu-, Transpordi- ja Keskkonnakeskus / Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY)

Eesti:
Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn (WP 5 juhtpartner ja Eesti partnerite tegevuste koordinaator)
Harju Maavalitsus
Rapla Maavalitsus
Harjumaa Ühistranspordikeskus
Saku Vald
Kehtna Vald
Kohila Vald

Leedu:
Leedu Põllumajandusministeerium / Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania
Leedu Agraarökonoomika Instituut / Lithuanian Institute of Agrarian Economics

Poola:
Lääne-Pommeri Majanduskool / West Pomeranian Business School

Venemaa:
Pihkva Oblastivalitsus, KOV-te komitee / Pskov Region Administration, Committee for the Local Self-Government Issues
Pihkva Riiklik Polütehniline Instituut / Pskov State Polytechnic Institute

 

Lisaks partneritele osalesid projektis assotsieerunud organisatsioonid, kes toetasid projekti elluviimist.Projekti tutvustus (ingl k):

BalticClimate Flyer
BalticClimate Portrait
Artikkel ajakirjas International Innovation 12/2009

 

Projekti materjalid:

Haavatavuse hindamise harjutuste kokkuvõte Eesti kohta (CSPR, aug. 2010)

Kliimastsenaariumid projekti sihtpiirkonna kohta Eestis II: päikesepaiste, temperatuuri kõikumine üle ja alla 0º, alla 0º temperatuuriga päevad, vegetatsiooniperiood (Rossby Keskus, Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, märts 2010)

Kliimastsenaariumid projekti sihtpiirkonna kohta Eestis I: temperatuur, sademed, lumikate, tuul (Rossby Keskus, Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, sept. 2009)

Projekti sihtpiirkonna ülevaade: Saku, Kohila, Rapla ja Kehtna valdade asustus- ja maakasutusstruktuuri, arengu- ja planeeringudokumentide ning keskkonna- ja sotsiaal-majandusliku statistika ülevaade (OÜ Hendrikson & Ko, 15. jaanuar 2010)

Projekti sihtpiirkonna asustus- ja maakasutuskaart (7,59 MB, OÜ Hendrikson & Ko, 15. jaanuar 2010)

Vallakeskuste asustus- ja maakasutuskaardid: Saku, Kohila, Rapla, Kehtna (OÜ Hendrikson & Ko, 15. jaanuar 2010)

Eesti ja teiste partnerriikide küsimustiku tulemused (CSPR, juuni 2010) ETTEKANDED:

Projekti lõpuseminar: ühistranspordi ja kergliikluse analüüs Harju- ja Raplamaal. Rahvusraamatukogu, 17.01.2012

Päevakava

Juhtumiuuring 1: Harju ja Rapla maakonnaplaneeringu kergliiklusteede
teemaplaneeringu koostamisest
(Alan Rood, Harju Maavalitsus ja Veiko Rakaselg, Rapla Maavalitsus)

Juhtumiuuring 2: Liinivõrgu uuring Harju- ja Raplamaal (Terje Villemi, Harju ÜTK)

Liinivõrgu modelleerimise probleemidest hajaasustusega piirkonnas (Priit Võhandu, OÜ Arbitark)

Liinivõrgu stsenaaariumite modelleerimine Harju- ja Raplamaal.
Harju- ja Raplamaa liinivõrgu stsenaariumite tasuvus
(Terje Villemi, Harju ÜTK ja Mall Villemi, TTÜ Teedeinstituut)
 


 
Transpordi juhtumiuuringu vahekokkuvõte. Õpetajate Maja, 15.09.2011

Ülevaade projektist (Piret Kuldna, SEI Tallinn)

Mobiilpositsioneerimisest ühistranspordiprojektis: inimene, liikuvus, planeerimine (Erki Saluveer, Positium)

Kesk-Soome transpordi juhtumiuuringud (Hannu Koponen, Keski-Suomen Liitto)

Nõudlusandmete allikad: kas hea informeeritus või suur segadus? (Priit Võhandu, Arbitark OÜ)

Liinivõrk ja teenindustase Harju- ja Raplamaal: hetkeolukord ja võimalikud stsenaariumid (Terje Villemi, Harjumaa Ühistranspordikeskus)
 Seminar "Kliimamuutus, transport ja liikuvus" Saku mõisas, 18.05.2010

Ülevaade projektist (Piret Kuldna, SEI Tallinn)

Võimalikud kliimamuutused Eestis (Ain Kallis, EMHI)

Edela-Harjumaa ja Raplamaa ühistranspordi integreerimine ja optimeerimine. Esimesed tulemused (Priit Võhandu ja Terje Villemi, Harjumaa ÜTK)

Rühmatööde sissejuhatus ja kokkuvõte
 Seminar Säästva Eesti Instituudis, 15.03.2010:

Kliimamuutus, energiakasutus ja metsandus (Veljo Kimmel, EMÜ)
 

Seminar Rapla vallavalitsuses, 3.03.2010:

Kliimamuutuse tagajärjed (Tõnu Oja, Tartu Ülikool)
 

Seminar Tohisoo mõisas Kohilas, 29.01.2010:

Sotsiaal-majanduslike protsesside muutumine (2030ni) (Garri Raagmaa, TÜ)
 

Seminar Harju Maavalitsuses, 15.01.2010:

Võimalikud kliimamuutused Eestis (Ain Kallis, EMHI, TTÜ)
 

Seminar Saku mõisas, 22.12.2009:

Ülevaade projektist (Piret Kuldna, SEI Tallinn)
Projekti tegevused 2010. aastal (Piret Kuldna, SEI Tallinn)
Projekti sihtpiirkonna ülevaade (Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko)Lisainfo:
Piret Kuldna, piret.kuldna[at]seit.ee
Külli Putmaker, kylli.putmaker[at]seit.ee