Projektid

Säästva arengu komisjoni säästva transpordi raport (SAKTRA 2010)

  

Laadi siit alla säästva arengu komisjoni raport ja seminaride materjalid:

SAKTRA 2010 raporti ingliskeelne kokkuvõte: SUMMARY

SAKTRA 2010 raporti lõpparuanne, kinnitatud SAKi istungil 13.1.2011 (73 lk)

Jüssi, M., Poltimäe, H., Sarv, K., Orru, H. 2010. Säästva transpordi raport 2010. Säästva Arengu Komisjon, Tallinn.

SAKTRA raporti kokkuvõte (5 lk)

SAKTRA esitluse slaidid 26.1.2011 (29 slaidi)

SAKTRA seminarid ja vahearuanded

Lõpparuande ja poliitikasoovituste seminar 3.12.2010 MKM Aatriumis

SAKTRA 2010 raporti lõpparuande aruteluversioon 3.12.2010 seminarile

SAKTRA lõpparuande kokkuvõtte slaidid


Vahearuande seminari 8.10.2010 päevakava ja ettekanded:

SAKTRA 2010 raporti vahearuanne 8.10.10 seminarile

Päevakava

SAKTRA 2010 vahearuande tutvustus - indikaatorid, eesmärgid, stsenaariumid
Mari Jüssi, Kaur Sarv (SEI) Ülevaade Eesti transpordi senistest suundumustest Euroopa säästva arengu transpordiindikaatorite taustal. 
Helen Poltimäe (SEI) Isevoolu-, tehno- ja efekt-stsenaariumid ja säästev transport

Rootsi kogemused sõidukite ökonoomsuse ning liikuvuskorralduse meetmete rakendamisel
Sirje Pädam (WSP Sweden/EPOMM PLUS)


Transport on 2010. a. üks Säästva arengu komisjoni (SAK) fookusteemadest, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti transpordi ja juurdepääsu suundumusi, pakkuda välja väikseimate väliskuludega transpordistsenaarium ning kümmekond poliitikasoovitust säästva transpordisüsteemi arendamiseks Eestis kuni aastani 2020. Raporti soovitused on esmajoones suunatud transpordipoliitika kujundajatele Eestis nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Raporti põhifookuses on inimeste liikuvust, juurdepääsu, transpordivalikuid ja transpordi keskkonnamõju puudutavad tegurid ja strateegiad.
 
SAKTRA raporti koostamise eest vastutas SAKi liige Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO), koordineeris Säästva Eesti Instituut. SAKTRA ekspertrühm:
 
Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikool, veonduslogistika õppetool, professor - liiklusohutus, linnade liiklus;
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut, raporti koostamise koordinaator - säästva transpordi integreeritud strateegiad, kergliiklus, liikuvuse ohjamine;
Enno Lend, Tallinna Tehnikakõrgkool, rektor – kaubaveod, transiit, logistika;
Hans Orru, Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, keskkonnatervise lektor - transpordi tervisemõju, väliskulud;
Helen Poltimäe, Säästva Eesti Instituut - transpordi väliskulud;
Ene-Mall Villemi, Tallinna Tehnikaülikool, emeriitdotsent - ühistranport ja transpordiökonoomika
 
Teiste ekspertide, asjaosaliste ning huvitatud osapoolte kaasamine toimus seminaride, vahearuande tagasiside ja lõppraporti avalikustamise kaudu septembris-detsembris 2010.

Kontakt:
Mari Jüssi
mari.jussi(a)seit.ee, tel 6276109

SAKTRA raporti valmimist rahastati EL Sotsiaalfondi ja Riigikantselei eelarvest programmi „Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine“ raames.