Projektid

EMASeasy MOVE-IT! – Keskkonnajuhtimisvahendite tutvustamine ja rakendamine turismisektoris

 

 
 

EMASeasy MOVE-IT! oli rahvusvaheline projekt, mida rahastas Euroopa Liidu CIP konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ökoinnovatsiooni alamprogramm. Nimetatud alamprogramm toetas ökoinnovatsiooni EL väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes.

EMASeasy MOVE-IT! projekti tegevused toimusid 7 riigis: Eestis, Belgias, Saksamaal, Küprosel, Bulgaarias, Prantsusmaal ja Hispaanias. Projekti juhtpartner oli Säästva Eesti Instituut (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI-Tallinn). Tegevus algas 2009. aasta juulis ning kestis 3 aastat.

Projekti eesmärk oli aidata väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) muutuda ökotõhusamaks, jätkusuutlikumaks ja ühiskondlikult vastutavaks (CSR). Seda tehti innovaatilist keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS), sh EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) juurutamise rakendust kasutades. Projekti kaasati lisaväärtustel põhinevad turismiettevõtluse klastrid. Lisaväärtustena vaadeldi tervise ja heaoluga seotud tegevusi (sh SPA teenused, alternatiivmeditsiin, kohalik- ja mahetoit, ökotooted jms), kultuuriliste väärtuste säilitamist (sh kultuuripärand, arhitektuur, kultuuriteenused) ning kohaliku ettevõtluse toetamist (sh majutus jt tooted ja teenused).

Projekti innovaatilisus seisneb selles, et turismiettevõtluse klastrites rakendati KKJS-e lihtsustatud keskkonnajuhtimise meetodite (EMASeasy metodoloogia) ja internetipõhise nõustamise abil. Kuna projekt oli EMAS-keskne, siis üks eesmärk oli kohandada olemasolevaid keskkonnajuhtimissüsteeme (nt Roheline Võti, ökomärgised) EMAS-i määruse järgsele juhtimissüsteemile. Peale selle töötati projekti käigus välja konkreetsed keskkonnategevuse hindamise võtmeindikaatorid ning integreeriti erinevaid keskkonnajuhtimisvahendid (sh ökomärgised, mahemärgised, CSR).Kokkuvõttes aidati projektiga kaasa kohalikel väärtustel põhineva keskkonnahoidliku ettevõtluse arendamisele. Projektis tehtud tegevused:

- Klastrikesksete KKJS-de pilootrakenduste juurutamine erinevates Euroopa riikides. Eestis on KKJS rakendamine läbi viidud kahes turismiettevõtluse klastris Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis.
- Öko-innovaatilise toetusmehhanismi loomine, et vähendada VKE-de KKJS-de rakendamise kulusid ning sõltuvust välisest ekspertiisist (põhineb EMASeasy metodoloogial).
- VKE-dele „targa“ elektroonilise KKJS-i rakendamise abivahendi loomine.
- Kohaliku ja unikaalse toodangu/teenuse tutvustamine ja turustamine EMAS-keskse KKJS-i olemasolu kaudu.
- Võimaluste uurimine keskkonnajuhtimisvahendite integreerimiseks (sh ökomärgised, mahemärgised, Roheline Võti, CSR).
- Konkreetsete keskkonnategevuse hindamise võtmeindikaatorite väljatöötamine ning panustamine EMAS III arendamisse.
- Ühtse rakendusmudeli väljatöötamine, mis sobiks kasutamiseks Euroopa riikides. Mudeli kasutamiseks teistes liikmesriikides ja piirkondades koostatakse äriplaan. 
24.11.2011 toimus seminar teemal "Milliseid vahendeid kasutada keskkonnahoidliku turismiteenuse arendamisel?" Päevakava

Projekti uudiskirjad:
Uudiskiri #1
Uudiskiri #2
Uudiskiri #3
Uudiskiri #4

Lisainformatsiooni projekti tegevuste kohta saab:

Harri Moora 
Tel: 6276 108 või 6276 115
E-post: harri.moora@seit.ee
www.seit.ee