Projektid

Ettevõtluse ja valglinnastumise mõjust nelja valla jätkusuutlikule arengule

  

22. oktoobril 2007 toimus Sausti mõisas projekti lõpuseminar.

Ettekanded:

R. Noorkõiv "Ettevõtluse suundmused uuritavates valdades"

K. Peterson ja P. Kuldna "Valglinnastumise riskide ja ohtude analüüs uuritavates valdades"

M. Laager "Turismi arengustrateegia"

Lõpparuanne:

Kuldna P., Noorkõiv R., Peterson K., Sepp V. ja Veemaa J. (koost.) 2007.Ettevõtluse mõjud ja võimalused valglinnastumise piirkondades Harku, Saue, Saku ja Kiili valla geograafilisel territooriumil. Strateegiliste lähtekohtade väljatöötamine. Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia, SA Säästva Eesti Instituut, Tartu-Tallinn