Projektid

Energy Trophy +

 

  
 Euroopa energiasäästuvõistluse Energy Trophy teine voor – 2007/2008

Energy Trophy+ on üleeuroopaline energiasäästuvõistlus, mille peamine eesmärk on vähendada büroo- ja kontorihoonete energiatarvet inimeste käitumisharjumuste muutmise teel, sellest tulenev kulude kokkuhoid ja CO2 emissiooni vähenemine, mis saavutatakse projektis osalevates ettevõtetes juurutatud energiasäästumeetmete abil.
Vaata lähemalt veebilehelt: http://www.energytrophy.org/eu-home

Võistlus toimus esmakordselt 2004/2005 aastal 38 osalejaga kuuest riigist. Seekord osalevad 18 riigi bürood ja kontorid. Eelmise võistluse tulemusena juurutatud energiasäästu meetmed andsid keskmiselt 7% energia kokkuhoidu, võitja energiasääst oli aga üle 30%. Kõikide osalejate peale kokku vähendati ühe aastaga energiatarvet 3700 MWh ning selle tulemusena jäi atmosfääri paiskamata 1885 tonni CO2. Rahaliselt säästeti ühe aasta jooksul enam kui 200 000 eurot.

Mis eesmärk on võistlusel?

1. Iga osaleja on võitja! Kõigil on võimalus ühe-aastase võistlusperioodi vältel märgatavalt vähendada oma energiatarbimist, seega ka tekitatud CO2 hulka ja energia eest tasumise arveid. Energiatarbimise vähendamine aga aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele.

2. Võistluse võitjate autasustamine toimub Brüsselis toimuval pidulikul vastuvõtul, kuhu kutsutakse nii üleeuroopalise kui ka kohaliku võistluse võitjad. Eraldi autasustatakse parima töötajate ergutamise kampaania korraldajaid. 
                                                                          
Lisaks võimalusele säästa energiat ja võita auhind, saab iga osaleja:

3. endale soetada nn WEB’log seadme, millega seiratakse reaalajas hoone energiatarvet. Seade jääb ettevõtte kasutusse ka peale võistlust. Selle abil võib hoone energiaseiret omal käel jätkata.

4. tugevdada ettevõtte töötajate ühtsustunnet ja tõsta motivatsiooni võistlusel osalemise ja töötajate aktiivse teavitamise, kaasamise ning ühise eesmärgi poole püüdlemise – säästa võimalikult palju soojust ja elektrit, ja loomulikult võita ka võistlus.

5. parandada oma organisatsiooni välist külge meediakajastatuse suurendamise läbi nii lokaalselt kui üle Euroopa, sest energiasäästu võistlus ja sellel osalejad leiavad kajastamist kohalikus meedias ja võistlusega seotud trükistes.

6. kasu spetsiaalsetest infomaterjalidest, tegevuskavadest, juhendmaterjalidest ja veebi-lehtedest: www.energytrophy.org ja www.energyoffice.org. Lisaks ka võimaluse vahetada kogemusi teiste projektis osalevate ettevõtetega üle Euroopa.

7. vajadusel nõu ja abi Säästva Eesti Instituudi (SEI-T) poolt.

Kuidas võistlus toimub?

Projekti esimeses faasis moodustatakse partnerorganisatsioonide võrgustik, kes asuvad tegelema võistluse korraldamisega. Kavandatud osalejate arv on 350-450, iga osalejamaa kohta 15-30 ettevõtet. Järgmises etapis algab ettevõtete vahel energiasäästuvõistlus, mille kestvuseks on 12 kuud. Energy Trophy+ võistluse teine voor algab 1. septembril 2007 ja kestab 31. augustini 2008. Võistluse edukaimad on need, kelle energiasäästu % eelmiste aastatega võrreldes on suurim. Võistluse lõppu on kavandatud suur pressisündmus võistluse võitjate tunnustamiseks nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil; auhinnad antakse üle pidulikul vastuvõtul Brüsselis. Peale võistluse lõppu tehakse tulemustest põhjalik kokkuvõte, mis avaldatakse internetis.

Kes saavad osaleda?

Võistlusest saavad osa võtta kõik era- või avaliku sektori organisatsioonid ja ettevõtted, kes omavad kontoripinda, mille energiatarve on mõõdetav.
Iga võistleja osaleb ühe või mitme eraldiasetseva büroo- või kontorihoonega, kus energiatarve: elektri- ja soojusenergia (või selle saamiseks kasutatav kütus) on eraldi mõõdetavad ning mille tarbimisest on olemas ka ülevaade soovitavalt varasemast 3 aastast.
Energy Trophy+ keskendub energiasäästule inimeste käitumise muutmise teel. Samas on lubatud ka väikese maksumusega energiasäästumeetmete rakendamine, näiteks säästulampide ja aegreleede kasutuselevõtmine, energiaauditi läbiviimine ja amortiseerunud kontoritehnika vahetamine kaasaegsema vastu. Ausa võistluse ja objektiivse võrdluse tagamiseks saavad võistlusel osaleda ainult need kontorid ja bürood, kus rakendatakse väikese maksumusega energiasäästumeetmeid. Need, kes teevad suuremahulisi säästualaseid investeeringuid nagu nt hoonete soojustamine, kütteviisi vahetamine vms võivad osaleda, kuid võistluse lõppedes auhinnale kandideerida ei saa.
Võistlusel osalemiseks vajatakse täiendavalt andmeid teie kontorihoone tehniliste parameetrite kohta, samuti infot kasutatavate elektri ja soojuse mõõteseadmete kohta. Kõik, kes osalevad võistlusel ja kasutavad WEB’log seadet, saavad oma kasutajanime ja parooli abil põhjaliku ülevaate hoone energiatarbe muutustest iga 15-minuti järel üldistatuna nädala ja kuu kohta.

Programmi detailsemalt kirjeldav tutvustus on siin, ilmunud arikkel Keskkonnatehnikas siin.

Programmi raames viidi läbi osalevatele 5-le ettevõttele seminar, mille käigus tutvustati projekti ja säästuvõimalusi.

Programmi käigus tõlgitud materjalid:
Uudiskiri nr 1, Uudiskiri nr 2, Uudiskiri nr 3, Uudiskiri nr 4,
Uudiskiri nr 5, Uudiskiri nr 6, Uudiskiri nr 7, Uudiskiri nr 8,
Uudiskiri nr 9, Uudiskiri nr 10, Uudiskiri nr 11, Uudiskiri nr 12, Uudiskiri nr 13, Uudiskiri nr 14, Uudiskiri nr 15, Uudiskiri nr 16, Uudiskiri nr 17, Uudiskiri nr 18

Infovoldik "Lihtsad ja odavad energiasäästu võimalused"

Lisateave ja võistluse koordineerijad Eestis:
Veljo Kimmel, Tiit Kallaste
Kliima- ja energiaprogramm
Säästva Eesti Instituut
Lai tn 34 Tallinn
Tel. 62 76 100
www.seit.ee
e-post: energytrophy@seit.ee

2007/2008 Energy Trophy+ võistlust toetavad:

Eestis toetab võistlust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 


Euroopa Komisjon toetab projekti IEE programmi raames.

 

Energy Trophy+ võistluse patrooniks on Saksamaa Riiklik Keskkonnaagentuur, mida esindab president Prof. Dr. Andreas Troge.