Projektid

FP6 COFITECK – Koospõletamine: teadusest praktikasse. Tehnoloogia ja biomassi teadmiste ja oskuste edendamine Kesk- ja Ida-Euroopas

 

  
 

Co-firing – from Research to Practice: Technology and Biomass Supply Know-how Promotion in Central and Eastern Europe
Projekti nr: 038479
Projekti tüüp: EL 6. raamprogrammi kaasaegsete teadmiste levitamise alane projekt (Specific Support Action project)
Prioriteetsusvaldkond: 6.1 – Jätkusuutlikud energiasüsteemid, 6.1.3.2.5 – Energeetika strateegia kontseptsioonid ja meetodid
Kestus: 22 kuud
Projekti algus: 1.08.2007
Projekti lõpp: 31.05.2009


Projektijuht: Anton Laur
Osalised: Tiit Kallaste, Maarja Orasson

Euroopa Liit püüab suurendada taastuvenergia osakaalu üldises energiatarbes. Taastuvenergia järjest suurenevat kasutamist soodustavad vastavad poliitikad ja seadusandlus. Erilise tähelepanu all on elektrienergia ja soojuse koostootmine taastuvatest energiaallikatest. Biomassi koospõletamine fossiilkütustega on saanud paljudes maades tavapraktikaks. Kahjuks ei ole aga koospõletamine sageli energiaettevõttele endale ei piisavalt tõhus ega turvaline. Samuti valmistab tihti raskusi suurte vajaminevate biomassi koguste hankimine. Need probleemid on sarnased kõikides ELi uutes liikmesriikides Kesk- ja Ida-Euroopas.

Projekt kavandati koospõletamise tehnoloogiaalaste teadmiste arendamiseks ja levitamiseks elektrisektoris mitmete tegevuste kaudu (üritused  infovahetuseks ja  tehnoloogiliste lahenduste edendamiseks). Samuti oli vaatluse all kütuse (biomassi) varustusahela logistiline, majanduslik ja keskkonnaalane optimeerimine. Lisaks sellele tugevdati uurimisinstituutide ja elektri ning soojuse tootjate vahelisi koostöövõrgustikke ELi uutes liikmesriikides Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis. 

Põhieesmärk: aidata kaasa koospõletamise optimaalsele arengule ELi uutes liikmesriikides Kesk- ja Ida-Euroopas, arendades ja levitades olemasolevaid koospõletamise alaseid teadmisi energiasektoris. 

Spetsiifilised eesmärgid: koospõletamise alaste teadmiste levitamine energiaettevõtetes rõhuasetusega:
· uutele ja majanduslikult tasuvatele tehnoloogilistele lahendustele biomassi ja kivisöe koospõletamiseks (näiteks võrreldes otsest ja kaudset koospõletamist);
· biomassi varustusahelale (kohalik biomassi potentsiaal, logistika, biomassi turu korraldus jne).

Saavutamaks neid eesmärke panustati ELi uute liikmesriikide elektritootjate teadmiste suurendamisele ja koospõletustehnoloogiate tasakaalustatud arengule Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. See võimaldas luua informatsiooni ja teadmiste vahetamise võrgustikku ning initsieerida turuosalisi aktiivsemalt kasutama koospõletamise tehnoloogiaid seal, kus need on majanduslikult kui ökoloogiliselt põhjendatud.

SEI-Tallinn oli üks kümnest projektis osalejast. Projekti koordinaator oli Poola energeetikaalane teadus- ja arendusasutus Ecofys (rahvusvahelise arendusettevõtte Econcern haru). 

Projekti uudiskirjad:

Uudiskiri nr 1, Uudiskiri nr 2, Uudiskiri nr 3, Uudiskiri nr 4

Uudiskiri nr 5, Uudiskiri nr 6
 

Projekti kokkuvõttev brošüür: siin

Artikkel ajakirjas Keskkonnatehnika:

A. Laur, T. Kallaste (2008). Projekt  biomassi koospõletamise  tehnoloogiate ja  biomassi  turu  arendamiseks Kesk- ja  Ida-Euroopa  riikides. Keskkonnatehnika. Nr. 1, lk 28-29.