Projektid

EMAS Easy – EL keskkonnajuhtimise- ja auditeerimise süsteemi EMAS tutvustamine ja juurutamine EL uutes liikmesriikides

 

 2005. aastal viis Rahvusvaheline Keskkonnajuhtimise Organisatsioon (INEM, www.inem.org) koostöös SEI-Tallinna (www.seit.ee) ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga (EKJA, www.ekja.ee) ellu Euroopa Komisjoni algatatud projekti, mille eesmärk oli tõsta EMAS-i alast pädevust uutes EL-i liikmesriikides ja toetada EMAS-i levikut peaasjalikult väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes ning kaasata neid efektiivselt EMAS-i juurutamisse.

Projekt toimus paralleelselt viies uues liikmesriigis: Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris ja Poolas.

Sel eesmärgil viidi 2005. aasta esimesel poolel Eestis ellu pilootprojekt, mille käigus juurutati EMAS-määruse nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem kuni kümnes Eesti ettevõttes ja organisatsioonis. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutati EMAS Easy meetodi alusel. Projekti tulemusena on vähemalt neli väikeettevõtet koostanud keskkonnaaruande, läbinud auditi ning registreeritud EMAS-i kohaselt.

Projektis osales 15  väike- ja keskmise suurusega tootmis- ja teenindusettevõtet või organisatsiooni (kuni 50 töötajat). Projektis osalemine (koolitus ja nõustamine) oli ettevõtetele ja  organisatsioonidele  tasuta

Ettevõtteid koolitasid ja nõustasid SEI-Tallinna eksperdid.

Lisateave: Viire Viss, Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn), keskkonnakorralduse programm, viire.viss@seit.ee, tel: 6276116

TAUST

Mis on EMAS?

EMAS lühendi taga peitub Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja ?auditeerimissüsteem ? vabatahtlik keskkonnajuhtimisvahend, mis on mõeldud ettevõtete/organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, täiustamiseks ning avalikkusele ja asjast huvitatud isikutele asjakohase teabe andmiseks. EMAS-i eesmärk on motiveerida organisatsioone/ettevõtteid parandama oma keskkonnategevust vabatahtlikult, mitte sundida neid seda tegema.

EMAS toetub Euroopa Liidu nn EMAS-i määrusele nr 761/2001 organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimise ja ?auditeerimise süsteemis.

EMAS ja ISO 14001

Sageli tekib keskkonnajuhtimise rakendamisest huvitatud ettevõtetel ja organisatsioonidel küsimus, millised on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (EMAS) ja rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 erinevused ja eelised? Kumba enesele sobivamaks pidada? Mõlemad teenivad ju sama eesmärki: tagada keskkonnategevuse tulemuslikkuse jätkuv paranemine standardiseeritud ja hästi toimiva keskkonnajuhtimissüsteemi kaudu, mis on saanud sõltumatu osapoole kinnituse. Samuti on üldlevinud arusaam, et standardiseeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimissüsteem on tingimata midagi raskepärast, bürokraatlikku ja kulukat, sellest saadav kasu aga kesine.

EMAS-i määruse 2001. aasta täiendustega ühildati EMAS-i määruse kohasele keskkonnajuhtimissüsteemile esitatavad nõuded rahvusvahelise standardi ISO 14001 nõuetega. Seega võib öelda, et organisatsioon või ettevõte, kes on juurutanud keskkonnajuhtimissüsteemi vastavalt EMAS-i määruse nõuetele, vastab ka ISO 14001 standardi nõuetele. Viimasega võrreldes eeldab EMAS määrus suuremat avatust ja usaldusväärsust oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamisel ja tõstmisel ning sellealase teabe esitamisel väljapoole organisatsiooni, nõudes organisatsioonidelt keskkonnaaruande koostamist, mis kinnitatakse erapooletu tõendaja poolt. EMAS määrus kehtestab täiendavad nõuded ka töötajate kaasamisele ja koolitusele. EMAS vastab eelkõige selliste organisatsioonide ja ettevõtete ootustele, kes peavad väga oluliseks nii sise- kui välissuhtluse arendamist ning kelle edukas tegevus eeldab tihedat koostööd väliste huvirühmadega (avalikkus, tarbijad, ametkonnad, äripartnerid). EMAS-i nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi registreerimine muutub üha olulisemaks riigi- ja kohaliku omavalituse asutustega suhtlemisel, kuna viimased osalevad järjest rohkem EMAS juurutamisel ja eeldavad seda ka oma partneritelt.

Keskkonnakriteeriumid saavad järjest suuremat kaalu ka avalik hangete korraldamisel. Hiljuti tutvustati EL-i keskkonnahoidlike hangete käsiraamatut (Public Green Procurement, http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/int.pdf), mis võimaldab hangete tegemisel seada keskkonnanõudeid ning eelistada keskkonnaküsimustega süstemaatiliselt tegelevaid ettevõtteid. Vastavad nõuded võetakse üle ka Eesti õigusaktidesse. Üheks edukaks osalemistingimuseks keskkonnahoidlike hangetel võib olla ka EMAS nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem.

EMAS on sobivam lahendus erinevate tegevusalade väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ja organisatsioonidele, näiteks jäätmekäitlusettevõtetele, teenindus- ja majutusasutustele, omavalitsustele ja ametkondadele. Euroopa Komisjon pöörab EMAS leviku edaspidisel toetamisel erilist tähelepanu just väike- ja keskmise suurusega organisatsioonidele nii vastava pädevuse tõstmise kui ka erinevate initsiatiivide ja rahastamisskeemide kaudu.

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted jäävad standardiseeritud juhtimissüsteemide rakendamisel enamasti jänni dokumenteerimise ja tõendamise nõuetega, samuti pole nende ressursid, nii aeg kui ka raha, piisavad süsteemi toimimise ja kinnitamise (sertifitseerimisega) seotud kulude katmiseks. Samas moodustavad nad ettevõtete koguhulgast ca 95% ja kokkuvõttes on nende mõju nii majandus-, sotsiaalsele- kui looduskeskkonnale äärmiselt oluline. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on allhankelepingute kaudu osaks rahvusvahelises tarneahelas ning vastavus märgistamise, standardiseerimise ja juhtimisalastele kriteeriumidele määrab otseselt nende edukuse oma turusektoris. Eeltoodut arvesse võttes on vajadus just väike- ja keskmise suurusega ettevõtete eripäradele vastavate rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimise vahendite ja nende juurutamise meetodite järele ilmne.

 

EMAS Easy

Mitmetele keskkonnajuhtimisest huvitatud ettevõtetele on tuttav ökokaardistamine (www.ecomapping.org), asukohapõhise keskkonnainformatsiooni kogumise ja analüüsimise visuaalne ja hõlpsalt rakendatav meetod. Selle edasiarendusena on välja töötatud EMAS Easy vahend, mis võimaldab lihtsate juhendite alusel, kasutades optimeeritud dokumendipõhju ja standardset aruandeformaati korrastada ökokaardistamise käigus kogutud info ja tegevuskavad ning vormistada see EMAS määruse nõuetele vastaval tasemel. Uus lähenemine annab ettevõtetele võimaluse oma keskkonnajuhtimissüsteemi dokumenteerimiseks 10 leheküljel, kusjuures EMAS-i kohane keskkonnaaruanne mahub ainult kahele lehele. Sellest tulenevalt väheneb ka keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise ja hilisema haldamisega seotud aja jm ressursi vajadus (k.a auditeerimiskulud).

 

Lisateave EMAS-i kohta

Euroopa Liidu EMAS määrus 761/2001 (eesti keeles)
On-line: http://www.envir.ee/keskkonnakorraldus/KKJ_maarus.pdf

Euroopa Liidu ametlik EMAS-i kodulehekülg: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Eesti EMAS-i kodulehekülg: www.envir.ee/emas
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon: www.ekja.ee
 

Trükised eesti keeles:

Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi rakendamise juhised. Keskkonnaministeerium 2003.
On-line: http://www.envir.ee/keskkonnakorraldus/juhtimissysteemid.html

Samm-sammult EMAS-i registreerimiseni. INEM, SEI-Tallinn 2004.
On-line: http://www.ekja.ee/failid/EMAS_EST_FINAL_08.10.2004.pdf