Projektid

Riikliku keskkonnahariduse arengukava 2008-2013 koostamine

 

SEI Tallinn osales Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajana riikliku keskkonnahariduse arengukava 2008-2013 koostamises. Kaja Peterson oli töörühma ja tuumikrühma liige.

Arengukava koostamine algas veebruaris 2008.

Riiklik keskkonnahariduse arengukava ja rakenduskava, seisuga november 2008

Toimusid järgmised seminar-nõupidamised:

1. Hetkeolukorra väljaselgitamine ja lähteülesande tutvustamine, tööülesannete jagamine 11.02.2008. Kogu töörühma osavõtul toimunud seminar-nõupidamisele järgnes tuumikrühma nõupidamine.
2. Hetkeolukorra väljaselgitamine 26.02.2008 – tuumikrühma seminar-nõupidamine.
3. Keskkonnahariduse kontseptsiooni põhimõtete sobivuse hindamine 07.04.2008. Kogu töörühma osavõtul toimunud seminarnõupidamisele järgnes tuumikrühma nõupidamine.
4. Keskkonnahariduskeskuste roll, toimimispõhimõtete kokkuleppimine 17.04.2008 ja 05.05.2008. Tuumikrühma seminar-nõupidamine.
5. Keskkonnahariduskeskuste roll, toimimispõhimõtete kokkuleppimine.
6. Regionaalsete keskuste funktsioonide määratlemine. Arengukava eesmärkide ja tegevuste kavandamine 15.05.2008. Tuumikrühma seminar-nõupidamine.
7. Arengukava eesmärkide ja tegevuste kavandamine 21.05.2008.
8. Rakenduskava eelarveliste vahendite kavandamine, mai-august 2008.
9. Arengukava sõnastuse täpsustamine ja arengukava vormistamine.
10. Lisaks loetletud nõupidamistele toimusid kohtumised võtmeisikutega üksikprobleemide arutamiseks ning töö e-kirjavahetuse teel.
Seminar-nõupidamised toimusid Tallinnas keskkonnaministeeriumis.

Töörühma koosseis:

Sirje Aher - töörühma esimees, MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, juhatuse liige
Ülle Kikas - töörühma aseesimees, Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik
Imbi Henno - Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, peaekspert, UNECE ESD juhtkomitee liige
Anari Lilleoja - Keskkonnaministeerium, keskkonnahariduse büroo juhataja
Mai Zernask - Tallinna Keskkonnaamet, looduskaitse ja keskkonnahariduse sektor, peaspetsialist
Asta Tuusti - RMK Sagadi Metsakeskus, arendusjuht
Diana Leesalu - Keskkonnainvesteeringute Keskus, ERF programmi koordinaator
Angelika Verš - Keskkonnainvesteeringute Keskus, programmispetsialist
Carmen Raudsepp - Keskkonnaministeerium, keskkonnahariduse büroo peaspetsialist
Reet Kristian - Riiklik Looduskaitsekeskus, Harju-Rapla regiooni loodushariduse spetsialist
Maris Kivistik - Riiklik Looduskaitsekeskus, Põlva-Valga-Võru regiooni loodushariduse spetsialist
Tiina Ross - Pärnu Linna Loodusmaja, direktor
Eili Lepik - Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
Ivar Puura - Tartu Ülikool, loodusmuuseumi projektijuht, Eesti Looduseuurijate Selts
Kaja Peterson - Säästva Eesti Instituut, programmijuht; Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Marina Janssen - MTÜ Rakendusökoloogia Keskus, juhatuse liige
Illar Lemetti - Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor
Sirje Tamkõrv - Põllumajandusministeerium, teadus- ja arendusosakonna nõunik
Tõnis Meriste - Eesti Energia, keskkonnajuht
Maila Kuusik - Siseministeerium, planeeringute osakonna nõunik
Terje Tuisk - SA Archimedes, teaduse populariseerimise üksuse juhataja
Marit Suurväli - Tartumaa keskkonnateenistus, nõunik
Malle Salk - Paide Gümnaasium, õppealajuhataja
Avo Veermäe - Haridus- ja Teadusministeerium, üldkeskhariduse talituse juhataja

Riikliku keskkonnahariduse arengukava eesmärk on edendada keskkonnaharidust. Selle saavutamiseks on sätestatud arengukava strateegilised alameesmärgid:

I – tõsta kõigi Eesti elanike keskkonnateadlikkust;
II – edendada süsteemset keskkonnaharidust kõikidel haridustasanditel;
III – luua kogu Eestit hõlmav keskkonnahariduskeskuste võrgustik.