Projektid

Rahvusvahelise merendusorganisatsiooni (IMO) laevade ballastvee ja -setete alase kontrolli ja korralduse rahvusvahelise konventsiooni rakendamiseks vajalike tegevuste ja sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine

 

Ballastvee ja ballastveesetete käitluse rahvusvahelise  konventsiooni (The International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments) eesmärk on merekeskkonna kaitse laevade ballastvete kaudu edasi kanduda võivate võõrliikide eest.

Eesti on HELCOMi raames võtnud kohustuse konventsiooniga ühineda hiljemalt aastaks 2013. Töö käigus hinnati riigi seisu konventsiooniga võetavate kohustuste täitmisel, vajalikke muudatusi regulatsioonis ja erinevate asjassepuutuvate ametkondade töökorralduses konventsiooniga ühinemisel ning konventsiooni nõuetega seatavate kohustuste täitmise maksumust riigile ja ettevõtjatele. Samuti hinnati konventsiooniga ühinemata jätmise võimalikku sotsiaal-majanduslikku mõju.