Projektid

Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol tekitatud kahju eest kantava vastutuse ja kahju hüvitamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemisega kaasnevate tegevuste ja sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine

 

Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO) Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol tekitatud kahju eest kantava vastutuse ja kahju hüvitamise rahvusvaheline konventsioon (International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and  Noxious Substances by Sea, 2010) loob rahvusvahelise vastutuskindlustuse kaheastmelise süsteemi, mille kohaselt laevaomanikud vastutavad teatud omavastutuse ulatuses (sõltuvalt laeva tonnaažist) merel ohtliku lasti vedava laeva avarii või -õnnetuste puhul kaasnenud kahjude korvamise eest ja selle omavatustuse ulatuses peab laev olema kohustuslikult kindlustatud. Üle omavastutuse ulatuv kahju kaetakse loodava rahvusvahelise fondi poolt.

Eesti on juba ühinenud sarnase nafta meritsiveo vastutuskindlustuse konventsiooniga, rahvusvahelisse vastutuskindlustuse süsteemi lisatakse ka muud ohtlikud mereveosed. EL merendusalase koostöö raames on kokku lepitud, et EL liikmesriigid ühinevad konventsiooniga esimesel võimalusel.

Töö käigus hinnati riigi seisu konventsiooniga võetavate kohustuste täitmisel, vajalikke muudatusi nii regulatsioonis kui erinevate asjassepuutuvate ametkondade töökorralduses konventsiooniga ühinemisel kui ka konventsiooni nõuetega seatavate kohustuste täitmise maksumust nii riigile kui ettevõtjatele. Hinnati ka konventsiooniga ühinemata jätmise võimalikke sotsiaal-majanduslikke mõjusid.