Projektid

Tallinna Autobussikoondise linnaliinibusside alternatiivkütuste kasutuselevõtu asjaolude selgitamine

 

Uuringu eesmärk oli selgitada välja AS Tallinna Autobussikoondise (TAK) linnaliinibusside alternatiivkütuste ja -tehnoloogiate kasutuselevõtu asjaolusid järgmise 10 aasta perspektiivis, arvestades keskkonna-, majanduslikke ja tehnilisi aspekte, naaberregioonide kogemusi ja Eesti olusid. Uuringus püstitati järgmised tööülesanded:

 1. Erinevate bussitehnoloogiate (diisel-, etanool-, biodiisel-, diisel-elekter-hübriidbuss) keskkonnamõjude võrdlemine CO2ekv, NOx, PM, kütusekulu ja kütusele seatud Euro-standardite lõikes. Heitetegurite leidmine erinevate kütuste, Euro-standardite ja bussitüüpide lõikes.
   
 2. 2010. a ning aastateks 2015 ja 2020 prognoositava saastemäära ning väliskulude arvutamine erinevate bussitehnoloogiate puhul. Hinnangu andmine biokütuste võimalikust kasutusest tulenevale kasule ja väliskulude muutumisele, kuidas see aitab täita Eesti ja Tallinna rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi jm eesmärke.
   
 3. Biokütuste ja alternatiivsete tehnoloogiate kasutuselevõtu asjaolude ja kogemuste analüüs Eesti naaberregioonides: majanduslikud, tehnilised ja poliitilised asjaolud.
   
 4. Teadmiste kogumine biokütuste, biokütustel töötava veeremi ning sellega seotud taristu hankimise ja kasutuselevõtu võimaluste ja tingimuste kohta Eestis.
   
 5. Tallinna ühistranspordi veeremis biokütuste kasutuselevõtu ja kasutuse riskide ja takistuste analüüs.

Uuringu töörühma kuulusid säästva transpordi ekspert Mari Jüssi, keskkonnaökonomist Helen Poltimäe, keskkonnaekspert Birgit Aru, keskkonnaekspert Valdur Lahtvee ja Tallinna Tehnikaülikooli/WSP Rootsi keskkonna­ökonomist Sirje Pädam.

Uuringu lõpparuanne (15.05.2012)

Uuringu tulemusi tutvustav ettekanne (21.06.2012)

Alternative fuels for Tallinn Bus Company buses – feasibility and environmental impact of diesel, bioethanol, hybrid and biodiesel alternatives. Final Survey Report by Mari Jüssi, Helen Poltimäe, Birgit Aru – Estonian Institute for Sustainable Development, SEI-Tallinn. Study commissioned by Tallinn Bus Company. Civitas Mimosa project. May 2012.

Final research report (In Estonian, English Summary)