Projektid

Eksperthinnang dokumendi “Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne" Natura hindamise kvaliteedi kohta

 

SEI Tallinn andis hinnangu:

- nimetatud KSH aruande Natura-hindamise osa vastavuse kohta Natura hindamise metoodikale, järgides Eestis välja antud juhendmaterjali;

- aruandes kajastatud linnustiku alusandmestiku piisavuse kohta Natura-hindamise detailsusega koostatava hindamise teostamiseks;

- Keskkonnaameti nõudmiste (lisauuringute tegemine eesmärgiga saada hindamiseks piisavat alusandmestikku) põhjendatuse kohta.