Projektid

Natura hindamise eelhindamine: otsustaja otsused

 

Käesolev uuring võtab vaatluse alla otsustaja otsused keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) algatamise kohta ja selles selgitatakse, kas ja mil viisil on otsustaja kaalunud planeeritavate tegevuste mõju Natura 2000 võrgustiku liikidele ja elupaikadele. Uuritav valim hõlmab ajavahemikul 1.07.2014 – 30.06.2016 Ametlikes Teadaannetes avaldatud teateid keskkonnamõju hindamise algatamise ja mittealgatamise kohta. Teadete alusel analüüsiti lähemalt otsuste sisu, et mõista, millistest kriteeriumitest olid otsustajad Natura eelhindamise otsustes lähtunud. Töö tulemusi võrreldi Euroopa Kohtu lahenditega, milles oli esile toodud asjakohase hindamise (Appropriate Assessment) vajaduse tuvastamise kriteeriumid. Töö lõpus esitatakse peamised järeldused keskkonnamõju hindamise eelhindamise praktika vastavuse kohta loodusdirektiiviga ning antakse soovitusi praktika paremaks muutmiseks.
Töö viisid läbi Kaja Peterson SEI Tallinnast ning Siim Vahtrus ja Pille Priks Keskkonnaõiguse Keskusest.
Tööd rahastas EKO Sihtkapital.