Projektid

ENHANCE - EMAS ja ringmajandus

 

ENHANCE (EMAS as a Nest to Nurture the Circular Economy)

Tänapäeva konkurentsitihedas ja kiiresti muutuvas maailmas on ettevõtted mõistnud, et ressursside tõhus kasutamine võib anda olulise konkurentsieelise. Samas võib see anda ka head võimalused uute turgude hõivamiseks ning hoida kokku materjalikuludelt. Euroopa komisjoni üks olulisemaid keskkonnapoliitika eesmärke on arendada ringmajandust (EMAS Awards 2017 peateema on ringmajandus Euroopas).

Paljud uuringud on välja toonud, et EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) süsteem on tõhus vahend keskkonnategevuse parandamiseks. EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) juurutamine aitab ettevõtetel süsteemsemalt järgida ka ringmajanduse põhimõtteid ning neid oma tegemistes rakendada. Ringmajanduse põhimõtete kohaselt saaksid ettevõtted arendada meetodeid, mis aitavad paremini kasutada ressursse tootmisel, toote kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise etappides.

Hetkel on Euroopas enam kui 4500 organisatsiooni, millel on EMAS registreering (Eestis on 2017. aasta seisuga kuus EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi rakendanud organisatsiooni). Hästi töötab see süsteem Austrias, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, samas kui paljudes teistes EL liikmesriikides vajab EMAS süsteemi edukas rakendamine rohkem toetust ning teadvustamist.

EMAS registreeritud organisatsioonid on peamiste kitsaskohtadena toonud välja järgmised aspektid:

-          Nii turg kui ka avalik sektor ei tunne ja tunnusta EMAS määruse kohast KKJS-i

-          Avalik sektor ei taga piisavat tehnilist tuge ja väliseid stiimuleid EMAS süsteemi rakendamiseks

-          EMAS süsteemi rakendamisel on kõrgemad kulud

EMAS registreeritud organisatsioonide ettepanekud avalikule sektorile süsteemi populariseerimiseks on:

-          Suurendada tehnilist ja praktilist tuge EMAS-i rakendamisel

-          Suurendada riiklikke toetusmeetmeid ning vähendada halduskoormust

ENHANCE projektist

Tulenevalt eelnevalt välja toodud olukorrast ja probleemist ning EL eesmärkidest ringmajanduse ja ressursitõhususe valdkonnas, on ellu kutsutud ENHANCE projekt, mille eesmärk on toetada avalikku sektorit EMAS rakendamise suurendamisel. Antud projektiga luuakse avalikule sektorile (eelkõige Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised huvirühmad) võimalused jagada, vahetada ja saada praktilisi kogemusi rahvusvahelisel tasandil EMAS süsteemi edukamaks rakendamiseks ning ringmajanduse põhimõtete levitamiseks Eestis. Projekti üleüldine siht on arendada riiklikke poliitikameetmeid, mis aitavad kaasa ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise.

ENHANCE projekti peamised tegevused esimeses etapis (01.2017-12.2018):

-          Parimate praktikate kogumine ja analüüs. Eesmärk on määratleda, koguda, analüüsida ja hinnata kõige innovaatilisemad kogemused ja praktikad avaliku sektori tasandil projekti partnermaades, mis aitaksid EMAS-i laiemale rakendamisele teed rajada. Selles etapis on kaasatud avalik sektor (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised ministeeriumid) ja teised huvirühmad (erialaliidud jt).

-          Kogemuste vahetamine. Korraldatakse temaatilisi tööseminare EMAS määruse rakendamise kogemuste jagamiseks. Esitletakse ja analüüsitakse kogutud näiteid. Iga partner jagab oma riigi kogemusi teistele kolleegidele, tuues välja võimalusi, kuidas teised riigid saaksid seda kasutada jne. Seejärel uuritakse võimalusi, millised kogutud parimad näited võiksid olla rakendatavad igas partnerriigis. Sellised praktilised töötoad võimaldavad avaliku sektori töötajatel jagada kogemusi.

-          EMAS Joint Database. Kogutud head näited ja praktikad EMAS määruse rakendamise kohta koondatakse ühtsesse EMAS andmebaasi (EMAS Joint Database´i)

-          Towards EMAS Action Plan. Igas riigis koostatakse tegevusplaan, mis sisaldab meetmeid nii halduskoormuse vähendamiseks kui ka rahaliste stiimulite jaoks, eesmärgiga suurendada EMAS rakendamist ning sellest saadavat keskkonnaalast kasu.

Projekti teises etapis (01.2019-12.2020) toimub loodud tegevusplaani (Towards EMAS Action Plan) rakendamine, jälgimine ning kokkuvõtete tegemine.

Projekt kestab 4 aastat ning koosneb kahest etapist. I etapp kestab jaanuar 2017 - detsember 2018 ning II etapp jaanuar 2019 - detsember 2020.

Projektipartnerid on:

-          Ministry of Territory and Sustainability, Government of Catalonia (juhtpartner, Hispaania)

-          Andalusian Institute of Technology (Hispaania)

-          Sant´ Anna School of Advanced Studies (Itaalia)

-          Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austria)

-          Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

-          Czech Environmental Information Agency (Tsehhi)

 

Loe projekti pressiteadet (02.03.2017).