Publikatsioonid

Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. SEI Tallinna väljaanne nr 24

Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. SEI Tallinna väljaanne nr 24

Autor: Moora, Harri
Väljaandmise aeg: 2013
Väljaandmise koht: Tallinn
Raamatu kood: T 610
Laadi alla: Sortimisuuring 2013.pdf
 
 
 
Lõpparuanne esitab lühikokkuvõtte 2012. ja 2013. aasta üleeestilise sortimisuuringu tulemustest. Sortimisuuringu eesmärk oli Eestis tekkivate segaolmejäätmete, liigiti kogutud paber- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise analüüsimine.
 
Segaolmejäätmete koostise analüüs aitab välja selgitada Eesti erinevates piirkondades ja asustustüüpides tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist ja hinnata nendes jäätmetes sisalduvat biolagunevate jäätmete ja pakendite osakaalu.
 
Paberi-, pakendi ja elektroonikaromu analüüsi tulemuste põhjal saab teha järeldusi nende jäätmete liigiti kogumise süsteemi toimivuse kohta, hinnata elanikkonna teadlikkust, kontrollida õigusaktides sätestatud nõuete saavutamist ning hinnata jäätmearuandlusesse esitatavaid andmeid.
 
Segaolmejäätmete ja eraldi kogutud pakendijäätmete sortimisuuring aitab hinnata ja täpsustada ka pakendiaruandluse andmeid.