Publikatsioonid

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Autor: Peterson, Kaja; Kutsar, Riin; Metspalu, Pille; Vahtrus, Siim; Kalle, Heikki
Väljaandmise aeg: 2017
Väljaandmise koht: Tallinn
Laadi alla: KSH raamat_2017_ final.pdf
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine, lühidalt KSH, on poliitikakujundamise tööriist.
Poliitikakujundamise üheks võtmetegevuseks on strateegiline planeerimine, mille
tulemusena valmib tulevikku vaatav, eesmärke ja nende saavutamiseks tegevusi kirjeldav
arengudokument. Arengudokumendi koostamise käigus analüüsitakse sellega kaasnevaid
võimalikke soodsaid ja ebasoodsaid mõjusid majandusele, inimesele ja looduskeskkonnale.
KSH abil hinnatakse arengudokumendiga kaasnevaid mõjusid looduskeskkonnale ning
muutuva looduskeskkonnaseisundi kaudu avalduvaid mõjusid inimese tervisele ja heaolule,
kultuuripärandile ja varale.
Käsiraamatu sissejuhatavad peatükid annavad ülevaate keskkonnamõju hindamise ajaloost
ja seostest säästva arengu kontseptsiooniga. Järgmistes peatükkides selgitatakse, kuidas
teha kindlaks, kas KSH-d on vaja, mis teave peab olema KSH programmis ja aruandes,
kuidas hinnata keskkonnamõju strateegiliselt, kuidas kaasata eeldatavalt mõjutatavaid
isikuid ja kuidas korraldada SPD KSH järelhindamist. KSH sisulisi küsimusi vaadeldakse
peamiselt kahe SPD grupi vaatevinklist. Ühe SPD grupi moodustavad valdkonna arengukavad,
muud kavad, programmid ja strateegiad. Teise grupi ruumilised planeeringud.
Esile tuuakse KSH erisused mõlema SPD grupi puhul.
Sisupeatükkide alguses antakse lühike teoreetiline või õiguslik ülevaade teemast, millele
järgnevad praktilised nõuanded ja näited. Lehekülgede paremas tulbas on rasvaselt esile
toodud peamised mõisted ja seisukohad, mida lugejal oleks hõlbus jälgida ja üle korrata.
Käsiraamat on mõeldud eeskätt keskkonnamõju hindamise ekspertidele, menetlust läbiviivatele
ametnikele, aga ka keskkonnakorralduse üliõpilastele ja teistele teema vastu
huvitundvatele inimestele.
 
Käsiraamatu koostasid keskkonnamõju hindamise eksperdid Kaja Peterson SEI Tallinnast, Riin
Kutsar, Pille Metspalu ja Heikki Kalle OÜ-st Hendrikson & Ko ning Siim Vahtrus Keskkonnaõiguse
Keskusest.
 
Käsiraamatu tellis keskkonnaministeerium ja seda rahastas Keskkonnainvesteeringute
Keskus.