Raamatukogu

Natura hindamise eelhindamine: otsustaja otsused

Autor: Peterson, Kaja; Vahtrus, Siim; Priks, Pille
Väljaandmise aeg: 2016
Väljaandmise koht: Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Laadi alla: Natura hindamise eelhindamine_uuringuraport_final.pdf
 

Uuring võtab vaatluse alla otsustaja keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) algatamise otsused ja selles selgitatakse, kas ja mil viisil on otsustaja kaalunud planeeritavate tegevuste mõju Natura 2000 võrgustiku liikidele ja elupaikadele.

Uuritav valim hõlmab ajavahemikul 1.07.2014–30.06.2016 Ametlikes Teadaannetes avaldatud keskkonnamõju hindamise algatamise ja mittealgatamise teateid.

Teadete alusel analüüsiti otsuste sisu, et mõista, millistest kriteeriumitest olid otsustajad Natura eelhindamise otsustes lähtunud. Tulemusi võrreldi Euroopa Kohtu lahenditega, milles oli esile toodud asjakohase hindamise (Appropriate Assessment) vajaduse tuvastamise kriteeriumid.

Töö lõpus esitatakse peamised järeldused keskkonnamõju hindamise eelhindamise praktika vastavuse kohta loodusdirektiiviga ning antakse soovitusi praktika paremaks muutmiseks.

Uuringu autorid on Kaja Peterson SEI Tallinnast ning Siim Vahtrus ja Pille Priks Keskkonnaõiguse Keskusest.

Tööd rahastas EKO Sihtkapital.