Uudised

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

11.12.2008Üleeuroopalise energiasäästuvõistluse Energy Trophy+ tulemused ja õppetunnid

Aeg:   9. detsember 2008
Koht:  Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaal
Tõnismägi 2, Tallinn

Seminari kava 

Ülevaade SEI Tallinna tööst
Tiit Kallaste Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-T)

Ülevaade Energy Trophy+ projektist ja ilmnenud probleemidest
Veljo Kimmel (SEI-T) 

Kokkuhoiu võimalused tühivoolu vältimise abil kontoris
Veljo Kimmel (SEI-T)

Energiasäästuvõistluse hindamine
Villu Vares
Hindamiszürii liige, Tallinna Tehnikaülikool, STI

Parimaid ideid töötajate motiveerimise kampaaniatest ET+ võistluses
Tiit Kallaste, Veljo Kimmel (SEI-T)

Energy Trophy tulemused
Veljo Kimmel (SEI-T)

Kokkuhoiukogemused osalejatelt 

Seminari pildid

04.12.2008Projekti CHANGING BEHAVIOUR seminar 28.11. 2008 Rahvusraamatukogus

Seminaril arutati projekti CHANGING BEHAVIOUR esimesi vahetulemusi ning eesmärk oli välja selgitada energiasäästuprogrammide võtmetegurid ja takistused. Seminar oli suunatud energiasäästu ala juhtivatele isikutele, projekti eestvedajatele ja  organisatsioonidele, kes töötavad energia alal Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus.

Rohkem informatiooni projekti kohta leiad kodulehelt.


Seminari kava 

Energy efficiency and energy services – What is the secret of successful energy saving programmes?

Research – practice – policy dialogue workshop for Baltic states and Finland

Tallinn, November 28, 2008
National Library of Estonia 
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn  

Introduction to the purpose of the workshop  Mike Hodson, SURF Centre

Why do energy conservation programmes fail or succeed? - our first results Ruth Mourik, ECN  

Workshop 1: What makes an energy conservation programme successful – experiences from Baltic countries. Four parallel workshops in Estonian, Finnish, Latvian and Lithuanian
 

Workshop 2: Key challenges for different target groupsFour parallel sessions: households, SMEs & building users, municipalities, schools
 

Current developments in the Baltic energy sector – the context for energy efficiency efforts. Mr. Madis Laaniste, Estonian Ministry of Economic Affairs, Energy Department

04.12.2008Eestlased edukad ka energia säästmisel

Võistluse, mille eesmärgiks oli vähendada energiatarvet kontorites inimeste käitumis-harjumuste muutmise teel, tulemused kuulutati välja peale igakülgset kontrolli ja žürii tööd novembris. 

Esmakordselt toimus võistlus 2004/2005 aastal 38 osalejaga kuuest riigist. Võistluse tulemusena juurutatud enegiasäästumeetmed andsid keskmiselt 7% energia kokkuhoidu, võitja Inglismaalt energiasääst oli aga isegi 31%. Peamise efekti andis kontoriseadmete kasutuskorra ja kasutamise aegade muutmine ja hoolikas jälgimine.

Lihtsate ning odavate meetmetega saavutasid viis Eesti osalejat aasta jooksul energia kokkuhoidu kokku üle 1 GWh. Suhteline sääst küündis parematel korrigeerituna töötajate arvu ja kliimaga üle 30 % senisest tarbimisest.  Võitja on rakendamas samu meetmeid ka teistes hallatavates hoonetes.

Parimateks olid : energiasäästu osas AS Eesti Kredidiidipank energiasäästuga üle 250 MWh, AS Hansapank energiasäästuga üle 740 MWh ning AS Tallinna Vesi säästuga üle 50 MWh. Töötajate motiveerimise ja innustamise kampaanias osas osutus parimaks Briti Saatkond.

Energy Trophy+ võistlus algas 1. septembril 2007 ja kestis 31. augustini 2008.

Seminar tulemuste analüüsi ja aruteluga toimub 9. detsembril Rahvusraamatukogu Kuppelsalis.

Uudiskirju on võimalik lugeda siit.

 

03.11.2008Valminud on uuring maksupoliitika mõjust leibkondade maksukoormuse jaotumisele

Koostöös Praxisega on valminud uuring "Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotumisele". Uuringus analüüsitakse leibkondade maksukoormust ja selle jaotust aastatel 2000-2007. Vaatluse all on sotsiaalmaks, üksikisiku tulumaks, käibemaks, alkoholi- ja tubakatoodete aktsiis, kütuse- ja elektriaktsiis ning maamaks.

Projekti meeskond: Andres Võrk (Praxis), Alari Paulus (Essexi ülikool), Helen Poltimäe (Säästva Eesti Instituut).

Uuringu saab alla laadida siit.

10.10.2008Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 KSH aruanne on avalikustatud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avalikustas ENMAK KSH aruande eelnõu 7. oktoobril 2008.

ENMAK KSH aruande avalik arutelu toimub 31. oktoobril 2008 MKM aatriumis algusega kl 13.00.

ENMAK KSH aruande eelnõud seisuga 6.10.2008 saab lugeda siit.

ENMAK KSH programmi saab lugeda siit.

03.10.2008Prantsusmaal St Etienne’s kogunesid 25. ja 26. septembril 2008 üle-Euroopalise energiasäästuvõistluse Energy Trophy+ koordinaatorid 17 riigist.

Prantsusmaal St Etienne’s kogunesid 25. ja 26. septembril 2008  üle-Euroopalise energiasäästuvõistluse Energy Trophy+ koordinaatorid 17riigist, et arutada esialgseid tulemusi ja edasisi tegevusi. Võistluse, mille eesmärk on vähendada kontorihoonete energiatarvet inimeste käitumisharjumuste muutmise teel, tulemused kuulutatakse välja peale igakülgset kontrolli ja zürii tööd oktoobris.

Esmakordselt toimus võistlus 2004/2005 aastal 38 osalejaga kuuest riigist. Võistluse tulemusena juurutatud enegiasäästumeetmed andsid keskmiselt 7% energia kokkuhoidu, võitja energiasääst oli aga 31% ning võitja pärines kooneritena tuntud Inglismaalt. Peamise efekti andis kontoriseadmete kasutuskorra ja kasutamise aegade muutmine ja hoolikas jälgimine. Tänaseks lülitatakse kõik mittevajalikud seadmed tööpäeva lõppedes ja loomulikult ka nädalavahetusteks vooluvõrgust välja. Ettevõtte töötajate ühise pingutuse tulemusena hoiab Centrica saavutatud säästu arvelt kokku 250 000 krooni aastas, lisaks võitsid nad ka võistluse peaauhinna.

Kõikide osalejate peale kokku vähendati 1 aastaga energiatarvet 3700 MWh ning selle tulemusena jäi atmosfääri paiskamata 1885 tonni CO2. Rahaliselt säästeti 1 aasta jooksul enam kui 200 000 Eurot.

Energy Trophy+ võistlus algas 1. septembril 2007 ja kestis 31. augustini 2008.

2007/2008 Energy Trophy+ võistlust toetavad:

  • Euroopa Komisjon toetab projekti IEE programmi raames
  • Energy Trophy+ võistluse patrooniks on Saksamaa Riiklik Keskkonnaagentuur, mida esindab president Prof. Dr. Andreas Troge.
  • Eestis toetab võistlust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

30.09.2008Uuringu "Ökomärgisega toodete müüjad ja müügikohad" aruanne kõigile kättesaadav!

2008. aasta kevadel ja suvel viis SEI-Tallinn Keskkonnaministeeriumi tellimisel läbi uuringu, et saada ülevaade Eesti turul olemasolevatest ökomärgisega toodetest, kes neid maale toovad ja müüvad. Vaatluse all olid meie regioonis levinud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt koostatud standardi (ISO 14024) alla kuuluvad ökomärgised, s.t Põhjamaade luik, Euroopa Liidu lilleke, Saksamaa Sinine Ingel. Samas aga jälgiti ka Ökotexi (tekstiilitoodetel) ja FSC (puidutoodetel) ning Energi Stari (kontoritehnikal) märgist. Vaatluse all olid pabertooted, puhastusvahendid, tekstiil, värvid, puittooted, seadmed jms. Toiduaineid antud uuringus ei vaadeldud. 

Ökomärgisega toodete müüjate ja müügikohtade uuringu aruanne koos lisadega (sh andmebaas ökomärgisega toodetest, nende müüjatest ja maaletoojatest) ning seminari ettekanded allalaetavad siin: http://www.eco-net.ee/?mid=2&id=269

 

25.09.2008EL 6. RP projekti COFITECK seminar “Biomassi koospõletamise uued tehnoloogiad–rakendusvõimalused ja probleemid Eestis

Aeg:   18. september 2008
Koht:  Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaal
Tõnismägi 2, Tallinn

SEI-Tallinna kliima- ja energiaprogrammi tutvustus
Tiit Kallaste,
Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-T)

Projekti COFITECK tutvustus ja ülevaade senistest tulemustest
Anton Laur, Tiit Kallaste
Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-T)

Biomassi koospõletamise tehnoloogiad ja nende rakendamine Eestis – võimalused ja probleemid
Villu Vares
Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituut

Toetussüsteemide arenguvõimalustest biomassist energia tootmisel Eestis
Madis Laaniste
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakond

Biomassi koospõletamise projektidest Eesti Energia ASis
Ando Leppiman
Eesti Energia AS Taastuvenergia ettevõte

Biomassi koospõletamise võimalused Väo koostootmisjaamas
Andres Taukar
Väo Elektrijaam, OÜ Digismart
 
1. seminari pildid.

27.08.2008Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juubelikonverentsi ettekanded

26. augustil 2008 korraldas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) oma 5. tegutsemisaasta puhul konverentsi "Keskkonnajuhtimine - quo vadis?".

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) loodi 2003. aastal eesmärgiga koondada ettevõtteid, organisatsioone ning ka üksikisikud, kes soovivad teavet ettevõtlusega seotud keskkonnaküsimuste lahendamiseks ja ohjamiseks, et vähendada ettevõtlusest tulenevat keskkonnamõju ning tagada kogu ühiskonna säästev areng.

SEI-Tallinn mängis EKJA sünni juures olulist rolli ning on kõigi nende aastate jooksul olnud EKJA tegevuste organiseerimisel aktiivselt kaasatud.

Konverentsil anti ülevaade nii Eesti kui ka Euroopa keskkoonajuhtimise hetkeseisust ning mis on riigi roll keskkonnajuhtimise edendamisel. Toodi huvitavaid näiteid erinevate keskkonnajuhtimise lähenemiste ja meetodite edukusest Eesti ja Euroopa ettevõtluses.

Konverentsi ettekanded

12.08.2008Keskkonnademokraatia edendamine arengumaades – Eesti arengukoostöö võimalused.

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) viib ellu projekti “The Access Initiative: Good Environmental Governance – a Prerequisite of
Sustainable Development”, mille eesmärk on kaasa aidata keskkonnademokraatia ehk nn juurdepääsu-põhimõtete rakendamise edendamisele arengumaades.

Juurdepääsu-põhimõtted (access principles) – keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine keskkonnaasjade otsus­tamises ning juurdepääs õigusemõistmisele on Rio deklaratsioonis ja Århusi konventsioonis tunnustatud kui iga inimese õigus ja jätkusuutliku arengu üks olulisi eeldusi. Seetõttu on tähtis, et nende põhimõtete rakendamist järgitakse ka arengukoostöö poliitika kavandamisel ning elluviimisel.

Et arutada Eesti võimalusi juurdepääsu-põhimõtete edendamiseks arengumaades, korraldab Säästva Eesti Instituut 21. augustil 2008 algusega kell 11 ümarlaua (Lai t. 34, Tallinn), kuhu on kutsutud osalema välisministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, valitsusväliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide Eesti esindajad.

Projekti tulemusena koostatakse soovitused rahvusvahelise arengukoostöö organisatsioonidele ja arenguabi andvatele riikidele juurdepääsu-põhimõtete lõimimiseks arengumaades elluviidavatesse projektidesse ning need esitatakse projekti lõpukonverentsil Iirimaal, oktoobris 2008 Euroopa Liidu arengukoostöö poliitika kujundajatele.

Ümarlaua kava:

11.00 ”The Access Initiative” (TAI) võrgustiku tutvustus ja ümarlaua eesmärk.

Ülevaade juurdepääsu-põhimõtetest ning nende rakendamise hindamisest. /Säästva Eesti Instituut, Piret Kuldna

11.40 Eesti arengukoostöö senine tegevus, põhimõtted ja suunad. /Välisministeeriumi arengukoostöö büroo, Marje Luup

12.00 Eesti arengukoostööst keskkonnavaldkonnas. /Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakond, Siiri Kerge

12.15 – 13.30 Arutelu: keskkonnademokraatia edendamine arengumaades – Eesti arengukoostöö võimalused

Projekti taust

“The Access Initiative” (TAI) (www.accessinitiative.org) on rahvusvaheline huvirühmade koalitsioon, kelle koostöö eesmärk on edendada juurdepääsu-õiguste (keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine otsus­tamises ning juurdepääs õigusemõistmisele) rakendamist.

TAI analüüsib World Resources Institute´i (WRI) välja töötatud ühtse metoodika alusel riikide keskkonnavalitsemise tugevusi ja nõrkusi ning teeb ettepanekuid, kuidas juurdepääsu-õiguste rakendamist saaks parandada. TAI hindamisaruannete koostamine põhineb koostööl, kuhu on kaasatud ka valitsusasutuste esindajad.

Eestis on seni hinnatud riigi edu juurdepääsu-õiguste tagamisel kahel korral (2004 ja 2006). Eestikeelsed aruanded on kättesaadavad aadressil: www.seit.ee/tai.

Mais 2008 käivitunud projektis “The Access Initiative: Good Environmental Governance – a Prerequisite of Sustainable development” osalevad partneritena viis valitsusvälist organisatsiooni Ungarist, Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast, kes analüüsivad viies arenguriigis (Tansaania, Uganda, Indoneesia, Tai, Vietnam, Sri Lanka) läbiviidud TAI hindamiste näitel juurdepääsu-põhimõtete rakendamist arengumaades ning esitavad soovitusi juurdepääsu-põhimõtete integreerimiseks arengukoostöö poliitikasse ja projektidesse.

Projekt kestab novembrini 2008 ning seda rahastab The Presidency Fund.

Lähem info: Piret Kuldna

15.05.2008Inimene ja keskkond 2007

2007. aasta lõpus toimus Säästva Eesti Instituudi (SEI Tallinna) tellimusel ja Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamisel arvamusküsitlus “Inimene ja keskkond 2007”. Turu-uuringute AS küsitles 1003 inimest üle Eesti vanuses 15-74 eluaastat.
SEI Tallinn on varem taolise küsitluse korraldanud 1994. a. Seekordse küsitluse eesmärk oli analüüsida muutusi inimeste suhtumises keskkonnaküsimustesse.

25. märtsil toimus nimetatud küsitluse tulemuste esitlus Rahvusraamatukogus. Lisaks Eestis korraldatud küsitluse tulemusele anti ülevaade ka Euroopas ja USAs viimastel aastatel toimunud keskkonnaküsitluste tulemustest.

Pressikonverentsi slaidid:
Ettekande slaidid
Ettekande slaidid II (energeetika) 
Küsitluse metoodika

Aruanne:
Inimene ja keskkond 2007 

 
Piret Kuldna
Projektijuht
Tel. 6276 110
piret.kuldna [@] seit.ee

05.03.2008Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine

SEI Tallinn viib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilist hindamist. Valminud on KSH programmi eelnõu. Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult kuni 26.03.08, avalik arutelu toimub 27.03.08.

2007

0