Ökomärgised

2005.-2006. aastal koostas SEI Tallinn keskkonnaministeeriumi rahastamisel EL ökomärgist tutvustava voldiku tarbijatele ja juhendi ettevõtjatele.

Voldik seletab tarbijale, mis on ökomärgis ja kuidas eristada seda teistest toodetel paiknevatest märgistest.

Juhendi eesmärk on tutvustada Eesti ettevõtjatele ökomärgist ja selle olulisust tootjatele ning anda juhiseid Euroopa Liidu (EL) ökomärgise taotlemiseks. Lisaks EL ökomärgisele on tutvustatud ka muid ökomärgiseid ning ökomärgiste seotust selliste valdkondadega nagu keskkonnahoidlik tootearendus, keskkonnahoidlikud hanked, keskkonnajuhtimissüsteemid, keskkonnaalase teabe levitamine jne. Juhend on esmane tutvustav materjal nendele ettevõtjatele, kes on huvitatud EL ökomärgise taotlemisest ning soovivad saada selle kohta üldist teavet.

2008. aastal viis SEI Tallinn keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringu ökomärgisega toodete, nende maaletoojate ja edasimüüjate kohta Eestis. Uuringu aruanne koos lisadega (sh andmebaas ökomärgisega toodetest, müüjatest ja maaletoojatest) on kättesaadav: "Ökomärgisega toodete müüjad ja müügikohad".